Advertisement

High Energy Chemistry

, Volume 52, Issue 2, pp 194–195 | Cite as

On the Photolysis of Barium Thiosulfate

 • N. B. EgorovEmail author
 • E. A. Popova
 • O. Kh. Poleshchuk
Short Communications Photochemistry
 • 14 Downloads

References

 1. 1.
  Sasaki, H., Shibayama, K., Ichimura, M., and Masui, K., J. Crystal Growth, 2002, vols. 237–239, p. 2125.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Wu, S.-D., Zhu, Z., Zhang, Z., and Zhang, L., Mater. Sci. Eng. B, 2002, vol. 90, p.206.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Ichimura, M., Narita, T., and Masui, K., Mater. Sci. Eng. B, 2002, vol. 96, p.296.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Kumaresan, R., Ichimura, M., Sato, N., and Ramasamy, P., Mater. Sci. Eng. B, 2002, vol. 96, p.37.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Subhani, M.S. and Kausar, T., Rev. Roum. Chim., 1978, vol. 23, p. 1619.Google Scholar
 6. 6.
  Macnevin, W.M. and Krikge, O.H., Anal. Chem., 1953, vol. 25, p.767.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Egorov, N.B., High Energy Chem., 2014, vol. 48, no. 1, p.37.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Kharitonov, Yu.Ya., Knyazeva, N.A., and Goeva, L.V., Opt. Spektrosk., 1968, vol. 24, no. 4, p.639.Google Scholar
 9. 9.
  Fava, G., Acta Crystallogr., 1962, vol. 15, p.477.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Lur’e, Yu.Yu., Spravochnik po analiticheskoi khimii (Analytical Chemistry Handbook), Moscow: Khimiya, 1979.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • N. B. Egorov
  • 1
  Email author
 • E. A. Popova
  • 1
 • O. Kh. Poleshchuk
  • 1
  • 2
 1. 1.Tomsk Polytechnic UniversityTomskRussia
 2. 2.Tomsk State Pedagogical UniversityTomskRussia

Personalised recommendations