Advertisement

Inland Water Biology

, Volume 11, Issue 4, pp 465–476 | Cite as

New Data on Morphological Features of the Branchial Apparatus of Sparsely Rakered and Medium Rakered Morphs of Whitefish Сoregonus lavaretus (L.) from the Largest Subarctic Lake

 • E. M. ZubovaEmail author
 • N. A. Kashulin
 • P. M. Terentjev
 • S. A. Valkova
 • A. A. Cherepanov
 • S. V. Postnova
ICHTHYOLOGY
 • 11 Downloads

Abstract

The distribution and feeding of the ecological morphs of whitefish is studied in Lake Imandra, the largest subarctic water body. Data on the hydrochemical and hydrobiological characteristics of the reaches of the lake, as well as on the morphological features of the whitefish branchial apparatus with low and medium gill raker number, are obtained. A relationship between feeding preferences of whitefishes and size characteristics and trophic levels of the habitats is revealed.

Keywords:

whitefish Coregonus lavaretus (L.) ecological morphs feeding ecology Lake Imandra 

Notes

REFERENCES

 1. 1.
  Antropogennye modifikatsii ekosistemy ozera Imandra (Anthropogenic Modification of the Ecosystem of Lake Imandra), Moscow: Nauka, 2002.Google Scholar
 2. 2.
  Balushkina, E.V. and Vinberg, G.G., The relationship between the body length and weight of planktonic crustaceans, in Eksperimental’nye i polevye issledovaniya biologicheskikh osnov produktivnosti ozer (Experimental and Field Studies of the Biological Bases of Lake Productivity), Leningrad: Zool. Inst. Akad. Nauk SSSR, 1979, pp. 58–72.Google Scholar
 3. 3.
  Vandysh, O.I., Specific features of zooplankton community in industrially polluted areas of Subarctic Lake Imandra (Monche, Belaya, and Molochnaya bays), Russ. J. Ecol., 2012, vol. 43, no. 5, pp. 390–397.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Denisov, D.B., Problems of modern bioindication of the state of subarctic aquatic ecosystems on the basis of algal communities, in Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii “Bioindikatsiya v monitoringe presnovodnykh ekosistem” (Proc. Int. Conf. “Bioindication in the Monitoring of Freshwater Ecosystems”), St. Petersburg: Lyubavich, 2011, vol. 2, pp. 68–73.Google Scholar
 5. 5.
  Denisov, D.B. and Kashulin, N.A., The current state of algal communities of plankton in the zone affected by the Kola nuclear power plant (Lake Imandra), Tr. Kol’sk. Nauchn. Tsentra Ross. Akad. Nauk: Prikl. Ekol. Severa, 2013, no. 3, pp. 68–94.Google Scholar
 6. 6.
  Zinov’ev, E.A., Ekologiya khariusov Permskogo Prikam’ya (Ecology of Graylings of Perm Prikamie), Perm: Permsk. Gos. Nats. Issled. Univ., 2012.Google Scholar
 7. 7.
  Zubova, E.M. and Kashulin, N.A., Recent data on the growth European whitefish Coregonus lavaretus lavaretus (Coregonidae) in Lake Imandra, in Materialy regional’noi konferentsii “Sovremennye problemy ekologii i prirodopol’zovaniya” (Proc. Region. Conf. “Modern Problems of Ecology and Nature Management”), Murmansk: Murmansk. Gos. Tekh. Univ., 2014, pp. 188–192.Google Scholar
 8. 8.
  Zubova, E.M., Linear growth of European whitefish Coregonus lavaretus (L.) in anthropogenically modified European subarctic water bodies (a case study of Murmansk oblast), Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Perm, 2015.Google Scholar
 9. 9.
  Kashulin, N.A., Lukin, A.A., and Amundsen, P.A., Ryby presnovodnykh vod Subarktiki kak bioindikatory tekhnogennogo zagryazneniya (Freshwater Fishes of Subarctic Waters as Bioindicators of Anthropogenic Pollution), Apatity: Kol’sk. Nauchn. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 1999.Google Scholar
 10. 10.
  Kitaev, S.P., Ekologicheskie osnovy bioproduktivnosti ozer raznykh prirodnykh zon (Ecological Bases of Bioproductivity of Lakes of Different Natural Zones), Moscow: Nauka, 1984.Google Scholar
 11. 11.
  Koroleva, I.M., Terent’ev, P.M., Kashulin, N.A., and Zubova, E.M., Foraging of European whitefish Coregus lavaretus (L.) in Lake Imandra, in Materialy mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii (Mater. Proc. Int. Sci.-Techn. Conf.), Murmansk: Murmansk. Gos. Techn. Univ., 2013, pp. 249–252.Google Scholar
 12. 12.
  Krogius, F.V., Data on the taxonomy and biology of some fishes of lakes Imandra and Umbozero, in Materialy k izucheniyu vod Kol’skogo poluostrova (Materials for the Study of Waters of the Kola Peninsula), Kol’sk. Nauch.-Issled. Baza Akad. Nauk SSSR, 1940, vol. 1, pp. 232–248.Google Scholar
 13. 13.
  Kuz'min, G.V., Tablitsy dlya vychisleniya biomassy vodoroslei (Tables for Calculating Algal Biomass), Magadan: Inst. Biol. Problem Severa Dal’nevostoch. Nauchn. Tsentra Akad. Nauk SSSR, 1984.Google Scholar
 14. 14.
  Kuritsyn, A.E., Morphological and ecological characteristics of the European whitefish Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) of fluviolacustrine systems of central Karelia, Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Petrozavodsk, 2011.Google Scholar
 15. 15.
  Metodicheskoe rukovodstvo po biotestirovaniyu vody. RD 118-0290 (Methodological Guide to Biotesting Water. RD 118-0290), Moscow: Goskompriroda, 1991.Google Scholar
 16. 16.
  Metodicheskoe posobie po izucheniyu pitaniya i pishchevykh otnoshenii ryb v estestvennykh usloviyakh (Guidebook for the Study of Fish Feeding and Food Relations in the Wild), Moscow: Nauka, 1974, p. 254.Google Scholar
 17. 17.
  Pravdin, I.F., Rukovodstvo po izucheniyu ryb (Guide to the Study of Fish), Moscow: Pishchevaya Prom-st', 1966.Google Scholar
 18. 18.
  Reshetnikov, Yu.S., Ekologiya i sistematika sigovykh ryb (Ecology and Taxonomy of Whitefish), Moscow: Nauka, 1980.Google Scholar
 19. 19.
  Reshetnikov, Yu.S., Centers of origin and dispersal in connection with the distribution of the number of species over a range (a case study of whitefish), in Aktual’nye problemy sovremennoi ikhtiologii (k 100-letiyu G.V. Nikol’skogo) (Acute Problems of Current Ichthyology (On the 100th Anniversary of G.V. Nikol’skii)), Moscow: Tovar. Nauch. Izd. KMK, 2010, pp. 62–87.Google Scholar
 20. 20.
  Reshetnikov, Yu.S., Tereshchenko, V.G., and Lukin, A.A., The dynamics of the fish component of a community under changing environmental conditions (a case study of Lake Imandra), Rybn. Khoz., 2011, no. 6, pp. 48–51.Google Scholar
 21. 21.
  Rikhter, G.D., Obzor raboty Imandrovskoi ekspeditsii za 1924–1926 gg. (Review of the Work of the Imandra Expedition for 1924–1926), Leningrad: Murman. Zhel. Dorogi, 1927.Google Scholar
 22. 22.
  Rukovodstvo po izucheniyu pitaniya ryb v estestvennykh usloviyakh (A Guide to Fish Foraging Studies in Natural Conditions), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1961.Google Scholar
 23. 23.
  Rukovodstvo po gidrobiologicheskomu monitoringu presnovodnykh ekosisitem (A Guide to Hydrobiological Monitoring of Freshwater Ecosystems), St. Petersburg: Gidrometeoizdat, 1992.Google Scholar
 24. 24.
  Ryby v zapovednikakh Rossii. Presnovodnye ryby (Fishes in the Reserves of Russia: Freshwater Fishes), Moscow: Tovar. Nauchn. Izd. KMK, 2010, vol. 1, p. 628.Google Scholar
 25. 25.
  Savosin, D.S., Densely rakered European whitefish Coregonus lavaretus (L.) of water bodies of Karelia, Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Petrozavodsk, 2010.Google Scholar
 26. 26.
  Sidorov, G.P. and Reshetnikov, Yu.S., Lososeobraznye ryby vodoemov evropeiskogo severo-vostoka (Salmoniformes in Water Bodies of European Northeast), Moscow: Tovar. Nauchn. Izd. KMK, 2014.Google Scholar
 27. 27.
  Sterligova, O.P., Savosin, D.S., and Il’mast, N.V., Comparative characteristic of densely rakered Whitefish Coregonus lavaretus (Coregonidae) from Syamozero and Tumasozero, J. Ichthyol., 2010, vol. 50, no. 5, pp. 413–420.CrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  Syarki, M.T., Organization of primary hydrobiological data (using the database on zooplankton of Lake Onega as an example), in Materialy mezhdunarodnoi konferentsii “Krupnye ozera-Ladozhskoe i Onezhskoe” (Proc. Int. Conf. “Large Lakes: Ladoga and Onega”), Petrozavodsk, 1996, p. 159.Google Scholar
 29. 29.
  Amundsen, P.-A., Bøhn, T., and Våga, G., Gill raker morphology and feeding ecology of two sympatric whitefish (Coregonus lavaretus) morphs, Ann. Zool. Fenn., 2004, no. 41, pp. 291–300.Google Scholar
 30. 30.
  Bernatchez, L., Ecological theory of adaptive radiation, in An Empirical Assessment from Coregonine Fishes (Salmonifomes), New York: Oxford Univ. Press, 2004, pp. 175–207.Google Scholar
 31. 31.
  Harrod, C., Mallela, L., and Kahilainen, K., Phenotype-environment correlations in a putative whitefish adaptive radiation, J. Anim. Ecol., 2010, no. 79, pp. 1057–1068.Google Scholar
 32. 32.
  Hayden, B., Harrod, C., Kahilainen, K., et al., Seasonal resource use of subarctic whitefish. Morphological differentiation and resource polymorphism in three sympatric whitefish Coregonus lavaretus (L.) forms in a subarctic lake, J. Fish. Biol., 2006, no. 68, pp. 63–79.Google Scholar
 33. 33.
  Kahilainen, K., Malinen, T., Tuomala, A., and Lentonen, H., Diel and seasonal habitat and food segregation of three sympatric Coregonus lavaretus forms in a subarctic lake, J. Fish. Biol., 2004, no. 64, pp. 418–434.Google Scholar
 34. 34.
  Kahilainen, K. and Østbye, K., Morphological differentiation and resource polymorphism in three sympatric whitefish Coregonus lavaretus (L.) forms in a subarctic lake, J. Fish. Biol., 2006, no. 68, pp. 63–79.Google Scholar
 35. 35.
  Kahilainen, K., Malinen, T., Tuomaala, A., et al., Empirical evaluation of phenotype-environment correlation and trait utility with allopatric and sympatric whitefish, Coregonus lavaretus (L.), populations in subarctic lakes, Biol. J. Linn. Soc., 2007, no. 92, pp. 561–572.Google Scholar
 36. 36.
  Kahilainen, K., Malinen, T., and Lentonen, H., Polar light regime and piscivory govern diel vertical migrations of planktivorous fish and zooplankton in a subarctic lake, Ecol. Freshwater Fish, 2009, no. 18, pp. 481–490.Google Scholar
 37. 37.
  Kahilainen, K., Patterson, W., Sonninen, E., Harrod, C., and Kiljunen, M., Adaptive radiation along a thermal gradient: preliminary results of habitat use and respiration rate divergence among whitefish morphs, PLoS One, 2014, vol. 9, no. 11, pp. 1–12.CrossRefGoogle Scholar
 38. 38.
  Præbel, K., Knudsen, R., Siwertsson, A., et al., Ecological speciation in postglacial European whitefish: rapid adaptive radiations into the littoral, pelagic, and profundal lake habitats, Ecol. Evol. Res., 2013, vol. 3, no. 15, pp. 4970–4986.CrossRefGoogle Scholar
 39. 39.
  Ruttner-Kolisko, A., Suggestion for biomass calculation of planktonic rotifers, Arch. Hydrobiol. Ergebn. Limnol., 1977, no. 8, pp. 71–78.Google Scholar
 40. 40.
  Siwertsson, A., Knudsen, R., and Amundsen, P.-A., Temporal stability in gill raker numbers of subarctic European whitefish populations, Adv. Limnol., 2008, no. 63, pp. 229–240.Google Scholar
 41. 41.
  Siwertsson, A., Knudsen, R., Kahilainen, K.K., et al., Sympatric diversification as influenced by ecological opportunity and historical contingency in a young species lineage of whitefish, Evol. Ecol. Res., 2010, no. 12, pp. 929–947.Google Scholar
 42. 42.
  Toivonen, J., Application of a bioenergetics model for analysis of growth and food consumption of subarctic whitefish Coregonus lavaretus (L.) in Lake Kilpisjarvi, Finnish Lapland, Hydrobiologia, 1999, no. 390, pp. 153–169.Google Scholar
 43. 43.
  Østbye, K., Næsje, T.F., Bernatchez, L., et al., Morphological divergence and origin of sympatric populations of European whitefish (Coregonus lavaretus (L.) in Lake Femud, Norway, J. Evol. Biol., 2004, no. 18, pp. 683–702.Google Scholar
 44. 44.
  Zubova, E.M., Kashulin, N.A., and Terentjev, P.M., Coregonus lavaretus lavaretus (L.) (Coregonidae) in Babinskaya Imandra (Imandra Lake), Inland Water Biol., 2015, vol. 8, no. 1, pp. 75–86. doi 10.1134/S1995082915010150CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • E. M. Zubova
  • 1
  Email author
 • N. A. Kashulin
  • 1
 • P. M. Terentjev
  • 1
 • S. A. Valkova
  • 1
 • A. A. Cherepanov
  • 1
 • S. V. Postnova
  • 1
 1. 1.Institute of the North Industrial Ecology Problems, Kola Scientific Center, Russian Academy of SciencesApatityRussia

Personalised recommendations