Advertisement

Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 55, Issue 6, pp 792–795 | Cite as

Reactivity of 2-Sulfobenzoic Acid Imide and Benzenesulfonamide in Arenesulfonylation

 • T. P. KustovaEmail author
 • M. A. Agafonov
 • A. A. Kruglyakova
 • L. B. Kochetova
Article
 • 11 Downloads

Abstract

Experimental study of the kinetics of the reactions of 2-sulfobenzoic acid imide (saccharin) and benzenesulfonamide with 3-nitrobenzenesulfonyl chloride in a 1,4-dioxane-water mixture (80:20 by weight) in the temperature range 298–318 K has shown that both compounds are low reactive (k298 = 1.66 × 10−4 and 3.37 × 10−3 L mol−1 s−1, respectively). The activation barriers to these reactions exceed 50 kJ/mol. Aqueous dioxane can be recommended as a solvent for the preparation of N-(benzenesulfonyl)-3-nitrobenzenesulfonamide in up to 87% yield.

Keywords

kinetics arenesulfonylation 2-sulfobenzoic acid imide benzenesulfonamide 3-nitrobenzenesulfonyl chloride 1,4-dioxane 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Panek, D., Więckowska, A., Wichur, T., Bajda, M., Godyń, J., Jończyk, J., Mika, K., Janockova, J., Soukup, O., Knez, D., Korabecny, J., Gobec, S., and Malawska, B., Eur. J. Med. Chem., 2017, vol. 125, p. 676. doi  https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2016.09.078 CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Antipin, I.S., Kazymova, M.A., Kuznetsov, M.A., Vasilyev, A.V., Ishchenko, M.A., Kiryushkin, A.A., Kuznetsova, L.M., Makarenko, S.V., Ostrovskii, V.A., Petrov, M.L., Solod, O.V., Trishin, Yu.G., Yakovlev, I.P., Nenaidenko, V.G., Beloglazkina, E.K., Beletskaya, I.P., Ustynyuk, Yu.A., Solov’ev, P.A., Ivanov, I.V., Malina, E.V., Sivova, N.V., Negrebetskii, V.V., Baukov, Yu.I., Pozharskaya, N.A., Traven’, V.F., Shchekotikhin, A.E., Varlamov, A.V., Borisova, T.N., Lesina, Yu.A., Krasnokutskaya, E.A., Rogozhnikov, S.I., Shurov, S.N., Kustova, T.P., Klyuev, M.V., Khelevina, O.G., Stuzhin, P.A., Fedorov, A.Yu., Gushchin, A.V., Dodonov, V.A., Kolobov, A.V., Plakhtinskii, V.V., Orlov, V.Yu., Kriven’ko, A.P., Fedotova, O.V., Pchelintseva, N.V., Charushin, V.N., Chupakhin, O.N., Klimochkin, Yu.N., Klimochkina, A.Yu., Kuryatnikov, V.N., Malinovskaya, Yu.A., Levina, A.S., Zhuravlev, O.E., Voronchikhina, L.I., Fisyuk, A.S., Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., and Aksenova, I.V., Russ. J. Org. Chem., 2017, vol. 53, p. 1275. doi  https://doi.org/10.1134/S1070428017090019 CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Mel’nikov, N.N., Pestitsidy. Khimiya, tekhnologiya i primenenie (Pesticides. Chemistry, Technology, and Application), Moscow: Khimiya, 1987.Google Scholar
 4. 4.
  Mashkovskii, M.D., Lekarstvennye sredstva (Medicines), Moscow: Novaya Volna, 2006, 15th ed.Google Scholar
 5. 5.
  Kuritsyn, L.V., Kustova, T.P., Sadovnikov, A.I., Kalinina, N.V., and Klyuev, M.V., Kinetika reaktsii atsil’nogo perenosa (Kinetics of Acyl Transfer Reactions), Kuritsyn, L.V., Ed., Ivanovo: Ivanov. Gos. Univ., 2006.Google Scholar
 6. 6.
  Kustova, T.P., Smirnova, E.G., Kochetova, L.B., and Kalinina, N.V., Russ. J. Appl. Chem., 2014, vol. 87, p. 1274. doi  https://doi.org/10.1134/S1070427214090146 CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 • T. P. Kustova
  • 1
  Email author
 • M. A. Agafonov
  • 1
 • A. A. Kruglyakova
  • 1
 • L. B. Kochetova
  • 1
 1. 1.Ivanovo State UniversityIvanovoRussia

Personalised recommendations