Advertisement

Russian Journal of Applied Chemistry

, Volume 92, Issue 5, pp 583–595 | Cite as

Refining of Diesel and Ship Fuels by Extraction and Combined Methods. Part 2. Use of Organic Solvents as Extractants

 • A. A. GaileEmail author
 • A. V. Vereshchagin
 • V. N. Klement’ev
Reviews
 • 7 Downloads

Abstract

The review deals with extraction refining of straight-run diesel fractions, atmospheric gasoil, gasoils from secondary oil refining processes (decelerated coking, visbreaking, catalytic cracking), and light and heavy vacuum gasoils to remove heteroatomic sulfur- and nitrogen-containing compounds, polycyclic arenes, and resins using selective organic solvents and extraction systems with a nonpolar solvent. Possible methods for extraction regeneration and extract application fields are considered.

Keywords

diesel fraction vacuum gasoils extraction organic solvents ship fuels 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Krasnogorskaya, N.N., Gabdikeeva, A.R., Grushevenko, A.E., and Khlestkin, R.N., Ekstraktsiya srednikh neftyanykh fraktsii (Extraction of Middle Petroleum Fractions), Moscow: Khimiya, 1989.Google Scholar
 2. 2.
  Ekstraktsiya i primenenie arenov srednedistillyatnykh neftyanykh fraktsii: Sbornik trudov OOO “KINEF” (Extraction and Use of Arenes from Middle-Distillate Petroleum Fractions: Coll. of Works of OOO KINEF), Gaile, A.A. and Somov, V.E., Eds., St. Petersburg: Sintez, 1998.Google Scholar
 3. 3.
  Ekstraktsionnaya dearomatizatsiya neftyanykh fraktsii: Sbornik trudov OOO “KINEF” (Extraction Dearomatization of Petroleum Fractions: Coll. of Works of OOO KINEF), Gaile, A.A. and Somov, V.E., Eds., St. Petersburg: Sankt-Peterb. Gos. Univ., 2002.Google Scholar
 4. 4.
  Gaile, A.A., Somov, V.E., and Zalishchevskii, G.D., Selektivnye rastvoriteli. razdelenie i ochistka uglevodorodsoderzhashchego syr’ya (Selective Solvents: Separation and Refining of Hydrocarbon-Containing Feedstock), St. Petersburg: Khimizdat, 2008.Google Scholar
 5. 5.
  Gaile, A.A., Russ. J. Appl. Chem., 2008, vol. 81, no. 8, pp. 1311–1324.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Gaile, A.A. and Saifidinov, B.M., Al’ternativnye negidrogenizatsionnye metody povysheniya kachestva dizel’nogo topliva (Alternative Nonhydrogenation Methods for Improving the Diesel Fuel Quality), St. Petersburg: Sankt-Peterb. Gos. Tekhnol. Inst. (Tekh. Univ.), 2009.Google Scholar
 7. 7.
  Gaile, A.A., Kolesov, V.V., Chistyakov, V.N., Tskhvediani, Yu.A., and Saifidinov, B.M., Malotonnazhnaya pererabotka nefti, gaza i gazokondensata (Low-Tonnage Processing of Oil, Gas, and Natural Gas Liquids), Gaile, A.A., Ed., St. Petersburg: Khimizdat, 2010.Google Scholar
 8. 8.
  Gaile, A.A., Somov, V.E., and Kameshkov, A.V., Protsessy razdeleniya i ochistki produktov pererabotki nefti i gaza: Uchebnoe posobie (Processes for Separation and Refining of Oil and Gas Processing Products: Textbook), St. Petersburg: Khimizdat, 2018, 2nd ed.Google Scholar
 9. 9.
  Vereshchagin, A.V., Gaile, A.A., Klement'ev, V.N., Zemlyanskii, O.V., and Bedda Kakhino, Neftepererab. Neftekhim., 2018, no. 10, pp. 29–37.Google Scholar
 10. 10.
  Vereshchagin, A.V., Gaile, A.A., Klement'ev, V.N., and Fatun, D.A., Neftepererab. Neftekhim., 2017, no. 11, pp. 17–21.Google Scholar
 11. 11.
  Vereshchagin, A.V., Gaile, A.A., Klement'ev, V.N., Dolgov, S.A., and Zemlyanskii, O.V., Neftepererab. Neftekhim., 2017, no. 12, pp. 18–23.Google Scholar
 12. 12.
  Gaile, A.A., Chistyakov, V.N., Koldobskaya, L.L., and Kolesov, V.V., Khim. Tekhnol. Topl. Masel, 2011, no. 3, pp. 7–10.Google Scholar
 13. 13.
  Gaile, A.A., Chistyakov, V.N., Koldobskaya, L.L., and Kolesov, V.V., Khim. Tekhnol. Topl. Masel, 2011, no. 5, pp. 39–43.Google Scholar
 14. 14.
  Gaile, A.A., Zaichenko, L.P., Chistyakov, V.N., Koldobskaya, L.L., and Kolesov, V.V., Neftepererab. Neftekhim., 2011, no. 11, pp. 21–23.Google Scholar
 15. 15.
  Gaile, A.A., Chistyakov, V.N., Koldobskaya, L.L., and Kolesov, V.V., Khim. Tekhnol. Topl. Masel, 2012, no. 3, pp. 15–19.Google Scholar
 16. 16.
  Gaile, A.A., Chistyakov, V.N., Koldobskaya, L.L., and Kolesov, V.V., Neftepererab. Neftekhim., 2011, no. 12, pp. 23–27.Google Scholar
 17. 17.
  Shishkin, S.N., Gaile, A.A., Bakaushina, D.A., and Kuzichkin, N.V., Russ. J. Appl. Chem., 2013, vol. 86, no. 5, pp. 654–657.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Kameshkov, A.V., Gaile, A.A., Kuzichkin, N.V., and Spetsov, E.A., Izv. Sankt-Peterb. Gos. Tekhnol. Inst. (Tekh. Univ.), 2015, no. 31 (57), pp. 72–74.Google Scholar
 19. 19.
  Kameshkov, A.V. and Gaile, A.A., in Neftegazopererabotka-2016: Materialy konferentsii (Oil and Gas Processing 2016: Proc. Conf.), Ufa, May 24, 2016, Ufa: Inst. Neftekhimpererabotki, 2016, pp. 29–30.Google Scholar
 20. 20.
  Kameshkov, A.V. and Gaile, A.A., Izv. Sankt-Peterb. Gos. Tekhnol. Inst. (Tekh. Univ.), 2015, no. 29 (55), pp. 49–60.Google Scholar
 21. 21.
  Kameshkov, A.V., Gaile, A.A., Kuzichkin, N.V., and Spetsov, E.A., Neftepererab. Neftekhim., 2015, no. 10, pp. 6–11.Google Scholar
 22. 22.
  Gaile, A.A., Saifidinov, B.M., Kolesov, V.V., and Koldobskaya, L.L., Russ. J. Appl. Chem., 2010, vol. 83, no. 3, pp. 445–452.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Gaile, A.A., Saifidinov, B.M., Koldobskaya, L.L., and Kolesov, V.V., Russ. J. Appl. Chem., 2010, vol. 83, no. 3, pp. 473–476.CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Patent RU 2429276, Publ. 2011.Google Scholar
 25. 25.
  Gaile, A.A., Saifidinov, B.M., and Koldobskaya, L.L., Neftepererab. Neftekhim., 2011, no. 3, pp. 11–15.Google Scholar
 26. 26.
  Kameshkov, A.V., Gaile, A.A., Kuzichkin, N.V., and Khasanova, A.A., Neftepererab. Neftekhim., 2015, no. 12, pp. 3–6.Google Scholar
 27. 27.
  Vereshchagin, A.V., Gaile, A.A., Klement'ev, V.N., and Lazunenko, F.A., Izv. Sankt-Peterb. Gos. Tekhnol. Inst. (Tekh. Univ.), 2018, no. 40 (66), pp. 69–76.Google Scholar
 28. 28.
  Vereshchagin, A.V., Gaile, A.A., Klement'ev, V.N., and Lazunenko, F.A., Neftepererab. Neftekhim., 2018, no. 9, pp. 10–15.Google Scholar
 29. 29.
  Patent RU 2221836, Publ. 2004.Google Scholar
 30. 30.
  Patent RU 2275413, Publ. 2006.Google Scholar
 31. 31.
  Gaile, A.A., Kaifadzhyan, E.A., Koldobskaya, L.L., Zalishchevskii, G.D., and Kostenko, A.V., in Neftepererabotka i neftekhimiya. Tekhniko-ekonomicheskie aspekty progressivnykh tekhnologii: Materialy nauchnoprakticheskoi konferentsii (Petroleum Refining and Petroleum Chemistry: Feasibility Aspects of Advanced Technologies: Proc. Scientific and Practical Conf.), St. Petersburg, April 4–7, 2005, St. Petersburg: Khimizdat, 2005, pp. 165–171.Google Scholar
 32. 32.
  Semenova, O.I., Gaile, A.A., Borutskii, P.N., Sal'nikov, V.A., Kuzichkin, N.V., and Smirnova, D.A., Izv. Sankt-Peterb. Gos. Tekhnol. Inst. (Tekh. Univ.), 2016, no. 36 (62), pp. 78–80.Google Scholar
 33. 33.
  Patent RU 2441055, Publ. 2012.Google Scholar
 34. 34.
  Appazov, A.Yu., Pykhalova, N.V., and Bulamedova, U.A., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 2012, vol. 55, no. 2, pp. 71–73.Google Scholar
 35. 35.
  Appazov, A.Yu., Pykhalova, N.V., and Bulamedova, U.A., Neftepererab. Neftekhim., 2012, no. 4, pp. 12–15.Google Scholar
 36. 36.
  Patent RU 2513020, Publ. 2014.Google Scholar
 37. 37.
  Abbasov, V.M., Ibragimova, M.D., Naghiyev, V.A., Movsumova, P.A., Alizadeh. A.E., Najafova, G.A., and Aliyev, B.M., Mir Nefteprod., 2014, no. 8, pp. 14–18.Google Scholar
 38. 38.
  Antonov, S.A., Tomina, N.N., Pimerzin, A.A., Eremina, Yu.V., Babintseva, M.V., and Zanozina, I.I., Neftepererab. Neftekhim., 2012, no. 8, pp. 35–37.Google Scholar
 39. 39.
  Dezortsev, S.V., Kondrat'eva, Ya.Yu., and Kolbin, V.A., Khim. Tekhnol., 2013, no. 6, pp. 354–359.Google Scholar
 40. 40.
  Hizaddin, H.F., Hadj-Kali, M.K., Ramalingam, A., and Hashim, M.A., Fluid Phase Equil., 2015, vol. 405, pp. 55–67.CrossRefGoogle Scholar
 41. 41.
  Kim, H.-D., Hwang, I.-C., Park, S.-J., and Lee, K.W., J. Chem. Eng. Data, 2010, vol. 55, no. 3, pp. 1266–1270.CrossRefGoogle Scholar
 42. 42.
  Won, D.-B., Park, S.J., Han, K.-J., and Kim, C.-J., Fluid Phase Equil., 2002, vol. 193, pp. 217–227.CrossRefGoogle Scholar
 43. 43.
  Hwang, I.-C., Kim, K.-L., Park, S.-J., and Han, K.-J., J. Chem. Eng. Data, 2007, vol. 52, pp. 1919–1924.CrossRefGoogle Scholar
 44. 44.
  Hwang, I.-C., Park, S.-J., Seo, D.-W., and Han, K.-J., J. Chem. Eng. Data, 2009, vol. 54, pp. 78–82.CrossRefGoogle Scholar
 45. 45.
  Awad, M.M., El-Toukhee, Y.M., Hassan, E.A., and Taha, K.K., Petrol. Chem., 2018, vol. 58, no. 5, pp. 444–450.CrossRefGoogle Scholar
 46. 46.
  Lyapina, N.K., Marchenko, G.N., Parfenova, M.A., Galkin, E.G., Grishina, R.E., and Nagumanov, R.M., Bashk. Khim. Zh., 2007, vol. 14, no. 1, pp. 55–61.Google Scholar
 47. 47.
  Gaile, A.A., Somov, V.E., and Varshavskii, O.M., Aromaticheskie uglevodorody: Vydelenie, primenenie, rynok: Spravochnik (Aromatic Hydrocarbons: Recovery, Use, Market: Handbook), St. Petersburg: Khimizdat, 2000.Google Scholar
 48. 48.
  Gaile, A.A., Somov, V.E., Varshavskii, O.M., and Semenov, L.V., in Ekstraktsiya i primenenie arenov srednedistillyatnykh neftyanykh fraktsii (Extraction and Use of Arenes from Middle-Distillate Petroleum Fractions), St. Petersburg: Sintez, 1998, pp. 91–138.Google Scholar
 49. 49.
  Gaile, A.A., Kameshkov, A.V., Klement'ev, V.N., and Dolgov, S.A., Khim. Prom–st., 2017, vol. 94, no. 1, pp. 17–26.Google Scholar
 50. 50.
  Benabidi Bilal, Gaile, A.A., and Kuzichkin, N.V., Izv. Sankt-Peterb. Gos. Tekhnol. Inst. (Tekh. Univ.), 2015, no. 30 (56), pp. 42–48.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 • A. A. Gaile
  • 1
  Email author
 • A. V. Vereshchagin
  • 2
 • V. N. Klement’ev
  • 1
 1. 1.St. Petersburg State Institute of TechnologyTechnical UniversitySt. PetersburgRussia
 2. 2.Kirishinefteorgsintez Production AssociationKirishi, Leningrad oblastRussia

Personalised recommendations