Advertisement

Russian Journal of General Chemistry

, Volume 89, Issue 2, pp 194–198 | Cite as

Kinetics of Thermal Decomposition of 3,7-Dinitro-1,3,5,7-tetraazabicyclo[3.3.1]nonane

 • L. A. KruglyakovaEmail author
 • R. S. Stepanov
 • Yu. V. Kekin
 • K. V. Pekhotin
Article
 • 7 Downloads

Abstract

The kinetics of thermal decomposition of 3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazabicyclo[3.3.1]nonane has been studied in solid phase and in solution. The mechanism, kinetic parameters of decomposition, and activation parameters of the rate-limiting step have been determined.

Keywords

dinitrotetraazabicyclo[3.3.1]nonane cyclic nitramines octogen thermal decomposition activation parameters 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Orlova, E.Yu., Orlova, N.A., Zhilin, V.F., Zbarskii, V.L., Shutov, G.M., and Vitkovskaya, L.I., Oktogen–termostoikoe vzryvchatoe veshchestvo (Octogen–Heat-Resistant Explosive), Moscow: Nedra, 1975.Google Scholar
 2. 2.
  Shu, Yu., Nazin, G.M., and Korsounskii, B.L., Russ. Chem. Rev., 2004, vol. 73, p. 293. doi 10.1070/RC2004v073n03ABEH000802CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Zeman, S. and Dimun, M., Propel. Expl. Pyrotechn., 1990, vol. 15, p. 217.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Zbarskii, V.L., Maksimov, Yu.Ya., and Orlova E.Yu., Trudy MKhTI. Teoriya vzryvchatykh veshhestv (Proceedings of the Moscow Institute of Chemical Technology. Explosives Theory), Moscow: Vysshaya Shkola, 1967, no. 53, p. 84.Google Scholar
 5. 5.
  Maksimov, Yu.Ya., Trudy MKhTI. Teoriya vzryvchatykh veshhestv (Proceedings of the Moscow Institute of Chemical Technology. Explosives Theory), Moscow: Vysshaya Shkola, 1967, no. 53, p. 73.Google Scholar
 6. 6.
  Burov, Yu.M., Manelis, G.B., and Nazin, G.M., Khim. Fiz., 1985, vol. 4, no. 7, p. 956.Google Scholar
 7. 7.
  Klimenko, G.K., Gorenie i vzryv (Burning and Explosion), Moscow: Nauka, 1977, p. 785.Google Scholar
 8. 8.
  Belyaeva, M.S., Klimenko, G.K., Babaitseva, L.T., and Stolyarov, P.N., Khimicheskaya fizika protsessov goreniya i vzryva. Kinetika khimicheskikh reaktsii (Chemical Physics of Combustion and Explosion. Chemical Reaction Kinetics), Chernogolovka, 1977, p. 47.Google Scholar
 9. 9.
  Burov, Yu.M. and Nazin, G.M., Khim. Fiz., 1984, vol. 3, no. 8, p. 1126.Google Scholar
 10. 10.
  Stepanov, R.S., Kruglyakova, L.A., Аstaсhov А.М., Russ. J. Gen. Chem., 2007, vol. 77, no. 7, p. 1293. doi 10.1134/S1070363207070237CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Sitonina, G.V., Korsunskii, B.L., Pyatakov, N.F., Shvaiko, V.G., Abdrakhmanov, I.S., and Dubovitskii, F.I., Bull. Acad. Sci. USSR. Div. Chem. Sci., 1979, no. 2. doi 10.1007/BF00925868Google Scholar
 12. 12.
  Stepanov, R.S., Kruglyakova, L.A., and Аstaсhov А.М., Russ. J. Gen. Chem., 2006, vol. 76, no. 12, p. 1293. doi 10.1134/S1070363206120292Google Scholar
 13. 13.
  Choi, C.S. and Bulusu, S., Acta Crystallogr. (B), 1974, vol. 30, no. 6, p. 1576. doi 10.1107/S0567740874005292CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Tselinskii, I.V., Shugalei, I.V., and Shxherbinin, M.B., Fizicheskaya khimiya nitrosoedinenii (Physical Chemistry of Nitro Compounds), Leningrad: LTI im. Lensoveta, 1985.Google Scholar
 15. 15.
  Dubovitskii, F.I., Korsunskii, B.L., Russ. Chem. Rev., 1981, vol. 50, no. 10, p. 958. doi 10.1070/RC1981v050n10ABEH002721CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Kruglyakova, L.A. and Stepanov, R.S., Izv. Vuzov: Ser. Khim. Khim. Tehhnol., 2008, vol. 51, no. 10, p. 31.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 • L. A. Kruglyakova
  • 1
  Email author
 • R. S. Stepanov
  • 1
 • Yu. V. Kekin
  • 2
 • K. V. Pekhotin
  • 1
 1. 1.Reshetnev Siberian State University of Science and TechnologyKrasnoyarskRussia
 2. 2.Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of RussiaKrasnoyarskRussia

Personalised recommendations