Advertisement

Russian Journal of General Chemistry

, Volume 88, Issue 13, pp 2862–2870 | Cite as

Persistent Organic Pollutants in Soils of Southern Baikal

 • A. A. MamontovEmail author
 • E. N. Tarasova
 • E. A. Mamontova
Article
 • 10 Downloads

Abstract

The concentrations of persistent organic pollutants (polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides) in soils of the Southern Baikal coastal zone since 1997 till 2016 have been analyzed, and the current state of the region with respect to contamination of soils by persistent organic pollutants has been assessed.

Keywords

Lake Baikal polychlorinated biphenyls organochlorine pesticides soil 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Atlas of Baikal, Moscow: Federal’naya Sluzhba Geodezii i Kartografii Rossii, 1993.Google Scholar
 2. 2.
  Afanas’ev, A.N., Tr. Limnol. Inst., Novosibirsk, 1976, vol. 25(45), p. 237.Google Scholar
 3. 3.
  Klimaticheskie resursy Baikala i ego basseina (Climatic Resources of Lake Baikal and Its Basin), Novosibirsk: Nauka, Sib. Otd., 1976.Google Scholar
 4. 4.
  Arguchintsev, V.K. and Arguchintseva, A.V., Modelirovanie mezomasshtabnykh gidrotermo-dinamicheskikh protsessov i perenosa antropogennykh primesei v atmosfere i gidrosfere regiona oz. Baikal (Simulation of Mesoscale Hydrothermal Dynamic Transport of Anthropogenic Pollutants in the Atmosphere and Hydrosphere of Lake Baikal Region), Irkutsk: Irkutsk. Gos. Univ., 2007.Google Scholar
 5. 5.
  Gosudarstvennyi doklad “O sostoyanii ozera Baikal i merakh po ego okhrane v 2014 godu” (State Report “On the Condition of Lake Baikal and Measures for Its Protection in 2014”), Irkutsk: Sibirskii Filial FGUNPP “Rosgeolfond,” 2015.Google Scholar
 6. 6.
  Mamontov, A.A., Polikhlorirovannye dibenzo-paradioksiny i rodstvennye soedineniya v ekosisteme ozera Baikal (Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Related Compounds in the Lake Baikal Ecosystem), Moscow: Akademiya Nauk o Zemle, 2001.Google Scholar
 7. 7.
  Kharuk, V.I., Im, S.T., Petrov, I.A., Golyukov, A.S., Ranson, K.J., and Yagunov, M.N., Ecol. Manag., 2017, vol. 384, p. 191. doi  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.10.050 CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Mamontov, A.A., Tarasova, E.N., Mamontova, E.A., and Kerber, E.V., Russ. J. Gen. Chem., 2015, vol. 85, no. 13, p. 2945. doi  https://doi.org/10.1134/S1070363215130125 CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Wania, F. and Mackay, D., Environ. Sci. Technol.,1996, vol. 30, p. 390A.Google Scholar
 10. 10.
  Mamontov, A.A., Tarasova, E.N., Bezrukova, E.V., Shchetnikov, A.A., Ivanov, E.V., Mamontova, E.A., and Kuz’min, M.I., Geoekol. Inzh. Geol. Gidroekol. Geokriol., 2017, no. 3, p. 41.Google Scholar
 11. 11.
  Mamontov, A.A., Mamontova, E.A., and Tarasova, E.N., Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoi 95-letiyu organizatsii Barguzinskogo gosudarstvennogo prirodnogo biosfernogo zapovednika i godu rossiiskoi istorii (Proc. Scientific–Practical Conf. with International Participation Dedicated to 95th Anniversary of the Barguzin State Natural Biosphere National Park and the Russian History Year), Ulan-Ude: BNTs SO RAN, 2012, p. 96.Google Scholar
 12. 12.
  Mamontov, A.A., Tarasova, E.N., and Mamontova, E.A., Tr. Gos. Prir. Zapov. Baikalo-Lenskii, 2006, no. 4, p. 15.Google Scholar
 13. 13.
  Mamontov, A.A., Mamontova, E.A., Tarasova, E.N., and McLachlan, M.S., Environ. Sci. Technol., 2000, vol. 34, p. 741. doi  https://doi.org/10.1021/es991047r CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Kucklick, J.R., Harvey, H.R., Ostrom, P.H., Ostrom, N.E., and Baker, J.E., Environ. Toxicol. Chem., 1996, vol. 15, p. 1388.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Teoriya i praktika khimicheskogo analiza pochv (Theory and Practice of Chemical Analysis of Soils), Vorobyova, L.F., Ed., Moscow: GEOS, 2006.Google Scholar
 16. 16.
  Meijer, S.N., Ockenden, W.A., and Sweetman, A., Environ. Sci. Technol., 2003, vol. 37, p. 667. doi  https://doi.org/10.1021/es025809l CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Mamontov, A.A., Tarasova, E.N., Bezrukova, E.V., Kuz’min, M.I., Shchetnikov, A.A., Filinov, I.A., Mamontova, E.A., Ivanov, E.V., Krainov, M.A., and Kerber, E.V., Abstracts of Papers, IV Vserossiiskaya nauchnaya konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem “Ekologicheskii risk” (IVth All-Russian Scientific Conf. with International Participation “Environmental Risk”), Irkutsk, Apr 18–21, 2017, p. 184.Google Scholar
 18. 18.
  Daly, G.L. and Wania, F., Environ. Sci. Technol., 2005, vol. 39, p. 385. doi  https://doi.org/10.1021/es048859u CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Ivanov, V. and Sandell, E., Environ. Sci. Technol., 1992, vol. 26, p. 2012. doi  https://doi.org/10.1021/es00034a020 CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Mitroshkov, A.V., Tarasova, E.N., Revel’skii, I.A., Komornikova, N.V., and Sarkisyan, A.M., Zh. Anal. Khim., 1997, vol. 52, no. 8, p. 866.Google Scholar
 21. 21.
  Tarasova, E.N., Komornikova, N.V., Mamontov, A.A., Mamontova, E.A., and Mitroshkov, A.V., Abstracts of Papers, Vserossiiskaya nauchnaya konferentsiya “Dioksiny: ekologicheskie problemy i metody analiza” (All-Russian Scientific Conf. “Dioxins: Environmental Problems and Methods of Analysis”), Feb 13–17, 1995, Ufa, 1995, p. 74.Google Scholar
 22. 22.
  Byulleteni kosmicheskogo monitoringa BPT ot 21 avgusta 2015 g. (Bulletins of Space Monitoring of the Baikal Natural Territory, Aug 21, 2015). https://doi.org/www.geol.irk.ru/dzz/bpt/ice/150821/150821.jpg.

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd 2019

Authors and Affiliations

 • A. A. Mamontov
  • 1
  Email author
 • E. N. Tarasova
  • 1
 • E. A. Mamontova
  • 1
 1. 1.Vinogradov Institute of Geochemistry, Siberian BranchRussian Academy of SciencesIrkutskRussia

Personalised recommendations