Advertisement

Russian Journal of General Chemistry

, Volume 88, Issue 11, pp 2445–2448 | Cite as

Synthesis of New Aminophosphabetaines

 • A. R. Garifzyanov
 • N. V. DavletshinaEmail author
 • L. I. Akhmadullina
 • I. T. Safiullin
 • R. A. Cherkasov
Letters to the Editor
 • 11 Downloads

Abstract

Alkaline hydrolysis of N,N-disubstituted О,О-dialkyl (aminomethyl)phosphonates gives rise to the corresponding О-alkyl (aminomethyl)phosphonic acids. The reaction of potassium О-alkyl (aminomethyl)-phosphonates with organyl halides involves quaternization of the nitrogen atom to form dipolar aminophosphoryl compounds, aminophosphabetaines.

Keywords

aminophosphoryl compounds (aminomethyl)phosphonates aminophosphabetaine quaternization Kabachnik–Fields reaction 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Koshkin, S.A., Garifzyanov, A.R., Davletshina, N.V., Kataeva, O.N., Islamov, D.R., and Cherkasov, R.A., Russ. J. Org. Chem., 2015, vol. 51, no. 9, p. 1232. doi 10.1134/S1070428015090031CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Garifzyanov, A.R., Davletshina, N.V., Myatish, E.Yu., and Cherkasov, R.A., Russ. J. Gen. Chem., 2013, vol. 83, no. 2, p. 276. doi 10.1134/S1070363213020060Google Scholar
 3. 3.
  Bakhtiyarova, Yu.V., Aksunova, A.F., Galkina, I.V., Galkin, V.I., Lodochnikova, O.A., and Kataeva, O.N., Russ. Chem. Bull., 2016, vol. 65, no. 5, p. 1313. doi 10.1007/s11172-016-1454-4CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Galkina, I.V., Aksunova, A.F., Bakhtiyarov, D.I., Shulaeva, M.P., Pozdeev, O.K., Egorova, S.N., Bakhtiyarova, Yu.V., and Galkin, V.I., Phosphorus, Sulfur, Silicon, Relat. Elem., 2016, vol. 191, nos. 11–12, p. 1676. doi 10.1080/10426507.2016.1227821CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Bakhtiyarova, Yu.V., Aksunova, A.F., Minnullin, R.R., Galkina, I.V., and Galkin, V.I., Russ. Chem. Bull., 2016, vol. 65, no. 5, p. 1308. doi 10.1007/s11172-016-1453-5CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Tagasheva, R.G., Shakirova, E.R., Bukharov, S.V., Galkina, I.V., Ziyatdinova, G.K., Musin, R.Z., and Rizvanov, I.Kh., Russ. J. Gen. Chem., 2018, vol. 88, no. 1, p. 68. doi 10.1134/S1070363218010103CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Shakhvorostov, A., Nurakhmetova, Z., Tatykhanova, G., Nuraje, N., and Kudaibergenov, S., Chem. Bull. Kazakh Nat. Univ., 2015, no. 3, p.10.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Garifzyanov, A.R., Davletshin, R.R., Davletshina, N.V., Koshkin, S.A., Valeeva, M.S., and Cherkasov, R.A., Russ. J. Org. Chem., 2013, vol. 49, no. 4, p. 625. doi 10.1134/S1070428013040246CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Karyakin, Yu.V. and Angelov, I.I., Chistye khimicheskie veshchestva (Pure Chemical Substances), Moscow: Khimiya, 1974.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • A. R. Garifzyanov
  • 1
 • N. V. Davletshina
  • 1
  Email author
 • L. I. Akhmadullina
  • 1
 • I. T. Safiullin
  • 1
 • R. A. Cherkasov
  • 1
 1. 1.Kazan (Volga Region ) Federal UniversityKazan, TatarstanRussia

Personalised recommendations