Advertisement

Russian Journal of General Chemistry

, Volume 88, Issue 6, pp 1095–1102 | Cite as

Synthesis and Biological Activity of Compounds Obtained by Reacting Methyl Aroylpyruvates with Sulfadimidine

 • V. L. GeinEmail author
 • O. V. Bobrovskaya
 • M. V. Dmitriev
 • R. R. Makhmudov
 • V. D. Belonogova
Article
 • 17 Downloads

Abstract

The reaction of methyl aroylpyruvates and 2-(4-aminobenzenesulfamido)-4,6-dimethylpyrimidine in glacial acetic acid in the presence of anhydrous sodium acetate afforded (2Z)-4-aryl-2-hydroxy-N-{4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl}-4-oxobut-2-enamides. Reaction of the above reagents in a mixture of acetic acid and ethanol (1: 1) in the absence of anhydrous sodium acetate gave methyl (2Z)-4-aryl-2-{4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenylamino}-4-oxobut-2-enoates. Analgesic and anti-inflammatory activities of the synthesized compounds was studied.

Keywords

(2Z)-4-aryl-2-hydroxy-N-{4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl}-4-oxobut-2-enamides 2-(4-aminobenzenesulfamido)-4,6-dimethylpyrimidine (sulfadimidine) methyl (2Z)-4-aryl-2-{4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenylamino}-4-oxobut-2-enoates analgesic and anti-inflammatory activities 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Mashkovskii, M.D., Lekarstvennye sredstva (Drugs), Moscow: RIA “Novaya Volna,” 2012.Google Scholar
 2. 2.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., and Sitnikova, A.A., Russ. J. Gen. Chem., 2014, vol. 84, no. 4, p. 629. doi 10.1134/S1070363214040045CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., Kovtonogova, I.V., and Novikova, V.V., Russ. J. Gen. Chem., 2015, vol. 85, no. 4, p. 833. doi 10.1134/S1070363215040106CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., Kovtonogova, I.V., Belonogova, V.D., Danilov, Yu.L., Nasakin, O.E., and Kazantseva, M.I., Russ. J. Org. Chem., 2016, vol. 52, no. 12, p. 1764. doi 10.1134/S1070428016120083CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., Kovtonogova, I.V., Seliverstov, G.V., Russkih, A.A., Belonogova, V.D., Anisimova, A.G., and Yagontseva, T.A., Butlerov Commun., 2016, vol. 48, no. 12, p.26.Google Scholar
 6. 6.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., and Dmitriev, M.V., Russ. J. Org. Chem., 2017, vol. 53, no. 6, p. 898. doi 10.1134/S1070428017060148CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., and Gein, L.F., Russ. J. Org. Chem., 2014, vol. 50, no. 11, p. 1692. doi 10.1134/S1070428014110268CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Kappe, C.O., Eur. J. Med. Chem., 2000, vol. 35, p. 1043. doi 10.1016/S0223-5234(00)01189-2CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Vdovina, S.V., and Mamedov, V.A., Russ. Chem. Rev., 2008, vol. 77, no. 12, p. 1017. doi 10.1070/RC2008v077n12ABEH003894CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Brands, M., Endermann, R., and Gahlmann, R., Bioorg. Med. Chem. Lett., 2003, vol. 13, p. 241. doi 10.1016/S0960-894X(02)00880-6CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Zamaraeva, T.M., Odegova, T.F., Fedotov, A.Yu., Tomilov, M.V., Gein, V.L., and Slepukhin, P.A., Russ. J. Gen. Chem., 2014, vol. 84, no. 10, p. 1950. doi 10.1134/S1070363214100168CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., and Odegova, T.F., RF Patent 2624226, 2017.Google Scholar
 13. 13.
  CrysAlisPro, Agilent Technologies, Version 1.171.37.33 (release 27-03-2014 CrysAlis171.NET).Google Scholar
 14. 14.
  Sheldrick, G.M., Acta Crystallogr. (A), 2008, vol. 64, p. 112. doi 10.1107/S0108767307043930CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Palatinus, L. and Chapuis, G., J. Appl. Crystallogr., 2007, vol. 40, p. 786. doi 10.1107/S0021889807029238CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Sheldrick, G.M., Acta Crystallogr. (C), 2015, vol. 71, p. 3. doi 10.1107/S2053229614024218Google Scholar
 17. 17.
  Dolomanov, O.V., Bourhis, L.J., Gildea, R.J., Howard, J.A.K., and Puschmann, H., J. Appl. Crystallogr., 2009, vol. 42, p. 339. doi 10.1107/S0021889808042726CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Rukovodstvo po provedeniyu doklinicheskikh issledovanii lekarstvennykh sredstv (A Guide to Preclinical Drug Research), Mironov, A.N., Bunyatyan, N.D., Vasilyev, A.N., Verstakov, O.L., Zhuravleva, M.V., Lepakhin, V.K., Korobov, N.V., Merkulov, V.A., Orekhov, S.N., Sakaev, I.V., Uteshev, D.B., and Yavorskii, A.N., Eds., Moscow: Grif & Co., 2012, pt.1.Google Scholar
 19. 19.
  Sigidin, Ya.A., Shvarts G.Ya., Arzamastsev A.P., and Lieberman, S.S., Lekarstvennaya terapiya vospalitel’nogo protsessa: eksperimental’naya i klinicheskaya farmakologiya protivovospalitel’nykh preparatov (Drug Therapy of the Inflammatory Process: Experimental and Clinical Pharmacology of Anti-Inflammatory Drugs), Moscow: Meditsina, 1988.Google Scholar
 20. 20.
  Belen’kii, M.L., Elementy kolichestvennoi otsenki farmakologicheskogo effekta (Elements of Quantitative Evaluation of the Pharmacological Effect), Leningrad: Medgiz, 1963.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • V. L. Gein
  • 1
  Email author
 • O. V. Bobrovskaya
  • 1
 • M. V. Dmitriev
  • 2
 • R. R. Makhmudov
  • 2
 • V. D. Belonogova
  • 1
 1. 1.Perm State Pharmaceutical AcademyPermRussia
 2. 2.Perm State National Research UniversityPermRussia

Personalised recommendations