Advertisement

Colloid Journal

, Volume 80, Issue 5, pp 522–526 | Cite as

Variations in the Electrokinetic Potential of Magnesium Hydrosilicate Fibers upon Treatment with Ammonium Chloride

 • L. N. Naumova
 • N. I. CherkashinaEmail author
Article
 • 23 Downloads

Abstract

The effect of the treatment of magnesium hydrosilicate (Mg3Si2O5(OH)4) fibers with an aqueous 5% ammonium chloride solution at 37−40 and 57−60°C on their electrokinetic potential (ζ potential) is studied. The maximum time of exposure in the NH4Cl solution was 100 min, while the ζ potential was measured every 20 min. It is shown that the treatment of the initial magnesium hydrosilicate fibers with the NH4Cl solution leads to a reversal of their surface charge and a rise in the absolute value of the negative charge, which is explained by magnesium leaching out of the surface layer of the fibers. Washing of the treated fibers with distilled water leads again to the sign reversal of the ζ potential. Therewith, the character of the dependences of the fiber ζ potential on the time of the treatment with the 5% NH4Cl solution at T = 37−40°C is the same before and after washing.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Kuznetsov, Yu.S., Novokreshchenova, S.Yu., Moroz,M.N., and Timofeev, A.Yu., Vestn. Volzhsk. Region. Otd. Ross. Akad. Arkhitekt. Stroit. Nauk, 2010, no. 13, p. 155.Google Scholar
 2. 2.
  Smolikov, A.A., Ogrel’, L.Yu., and Vezentsev, A.I., Stroit. Mater., 2009, no. 9, p. 81.Google Scholar
 3. 3.
  Maslennikova, T.P. and Korytkova, E.N., Glass Phys. Chem., 2011, vol. 37, p. 418.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Korytkova, E.N., Maslov, A.V., Pivovarova, L.N., Polegotchenkova, Yu.V., Povinich, V.F., and Gusarov, V.V., Inorg. Mater., 2005, vol. 41, p. 743.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Harwood, C., Yates, B.T., and Badami, D.V., J. Mater. Sci., 1979, vol. 14, p. 1126.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Vezentsev, A.I., Neiman, S.M., and Gudkova, E.A., Stroit. Mater., 2006, no. 6, p. 104.Google Scholar
 7. 7.
  Pavlenko, V.I., Yastrebinskii, R.N., and Sokolenko, I.V., Nanotekhnol. Stroit.: Nauchn. Internet-Zh., 2016, vol. 8, no. 4, p. 21.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Pavlenko, V.I., Sokolenko, I.V., and Noskov, A.V., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khimiya Khim. Tekhnol., 2015, vol. 58, no. 6, p. 66.Google Scholar
 9. 9.
  Vettegren’, V.I., Bashkarev, A.Ya., and Suslov, M.A., Zh. Tekh. Fiz., 2007, vol. 77, no. 10, p. 135.Google Scholar
 10. 10.
  Chen, L., Blizard, K., Straff, R., and Wang, X., J. Cell. Plast., 2002, vol. 38, p. 139.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Javni, I., Zhang, W., Karajkov, V., Petrovic, Z.S., and Divjakovic, V., J. Cell. Plast., 2002, vol. 38, p. 229.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Senchikhin, I.N., Uryupina, O.Ya., Zhavoronok, E.S., Vysotskii, V.V., and Roldughin, V.I., Colloid J., 2016, vol. 78, p. 505.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Optimization of Polymer Nanocomposite Properties, Mittal, V., Ed., Weinheim: Wiley, 2010.Google Scholar
 14. 14.
  Trofimov, N.N., Kanovich, M.Z., Kartashov, E.M., Natrusov, V.I., Ponomarenko, A.T., Shevchenko, V.G., Sokolov, V.I., and Simonov-Emel’yanov, I.D., Fizika kompozitsionnykh materialov (Physics of Composite Materials), Moscow: Mir, 2005.Google Scholar
 15. 15.
  Barany, S., Kartel’, N., and Meszaros, R., Colloid J., 2014, vol. 76, p. 509.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Nebavskaya, K.A., Sarapulova, V.V., Sabbatovskii, K.G., Sobolev, V.D., Pis’menskaya, N.D., Nikonenko, V.V., and Sista, F., Kondens. Sredy Mezhfaz. Granitsy, 2016, vol. 18, p. 374.Google Scholar
 17. 17.
  Taubaeva, R., Meszaros, R., Musabekov, K., and Barany, S., Colloid J., 2015, vol. 77, p. 91.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Shoshin, E.A. and Shirokov, A.A., Vestn. Belgorodsk. Gos. Tekhnol. Univ. im. V.G. Shukhova, 2015, no. 5, p. 235.Google Scholar
 19. 19.
  Mal’tsev, G.I., Kompleksn. Ispol’z. Miner. Syr’ya, 1991, no. 1, p. 89.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Belgorod State Technological UniversityBelgorodRussia

Personalised recommendations