Advertisement

Production of Lithium Hydroxide Monohydrate from Natural Brine

 • A. D. Ryabtsev
 • N. M. Nemkov
 • N. P. KotsupaloEmail author
 • E. V. Mamylova
 • O. I. Chayukova
TECHNOLOGY OF INORGANIC SUBSTANCES AND MATERIALS
 • 8 Downloads

Abstract

For the first time it is proposed to produce lithium hydroxide monohydrate as a primary derivative product from hydromineral raw materials. This technology is based on the primary lithium concentrate obtained by enriching the lithium-bearing brines and concentrating by the combined method. The produced concentrate is a pregnant lithium chloride solution which is subjected to the electrochemical conversion: LiCl ⋅ LiOH. The lithium hydroxide monohydrate crystals are extracted from the lithium hydroxide solution and, after washing, they correspond to the LGO-1 brand.

Keywords:

natural brine primary concentrate concentrating reverse osmosis electrodialysis thermal purification pregnant LiCl solution electrochemical conversion membrane electrodialysis lithium hydroxide monohydrate mother liquor utilization 

Notes

REFERENCES

 1. 1.
  Kotsupalo, N.P. and Ryabtsev, A.D., Khimiya i tekhnologiya polucheniya soedinenii litiya iz litienosnogo gidromineral’nogo syr’ya (Chemistry and Technology of the Production of Lithium Compounds from Lithium-Containing Hydromineral Raw Materials), Novosibirsk: GEO, 2008.Google Scholar
 2. 2.
  Kotsupalo, N.P. and Ryabtsev, A.D., Interkalyatsionnye soedineniya gidroksida alyuminiya s solyami litiya i ikh ispol’zovanie v promyshlennoi praktike (Intercalation Compounds of Aluminum Hydroxide with Lithium Salts and Their Use in Industrial Practice), Novosibirsk: GEO, 2016.Google Scholar
 3. 3.
  Kotsupalo, N.P., Ryabtsev, A.D., and Titarenko, V.I., Kompleksnaya pererabotka polikomponentnykh litienosnykh rassolov s predvaritel’nym ikh obogashcheniem po litiyu (Integrated Processing of Multicomponent Lithium-Containing Brines with Their Preliminary Enrichment in Lithium), Novosibirsk: GEO, 2014.Google Scholar
 4. 4.
  Alekseev, S.V., Vakhromeev, A.G., Kotsupalo, N.P., and Ryabtsev, A.D., Promyshlennye rassoly Sibirskoi platformy. Gidrogeologiya, burenie i dobycha, pererabotka, utilizatsiya (Industrial Brines of the Siberian Platform: Hydrogeology, Drilling, Production, Processing, and Recycling), Irkutsk: Geograf, 2014.Google Scholar
 5. 5.
  Ryabtsev, A.D., Kotsupalo, N.P., Kishkan’, L.N., et al., RF Patent 2157338, Izobret., Polezn. Modeli, 2000, no. 18.Google Scholar
 6. 6.
  Ryabtsev, A.D., Nemkov, N.M., Titarenko, V.I., and Kotsupalo, N.P., RF Patent 2656452, Izobret., Polezn. Modeli, 2018, no. 16.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 • A. D. Ryabtsev
  • 1
 • N. M. Nemkov
  • 1
 • N. P. Kotsupalo
  • 1
  Email author
 • E. V. Mamylova
  • 1
 • O. I. Chayukova
  • 1
 1. 1.ZAO Ekostar-NautechNovosibirskRussia

Personalised recommendations