Advertisement

High Energy Chemistry

, Volume 53, Issue 1, pp 66–70 | Cite as

Changes in the Physicochemical Characteristics of Cellulose upon Its γ-Irradiation and the Subsequent Mercerization

 • V. B. Komarov
 • A. F. Seliverstov
 • Yu. O. Lagunova
 • V. N. Bondareva
 • B. G. ErshovEmail author
RADIATION CHEMISTRY
 • 6 Downloads

Abstract

Changes in the molecular-weight distributions of low-molecular-weight and alkali cellulose after the processes of γ-irradiation and mercerization of cellulose have been studied. The features of the dissolution of irradiated cellulose in an alkaline solution during mercerization have been revealed. It has found that the alkali cellulose produced from the irradiated polymer has increased homogeneity of the molecular-weight distribution. The γ-irradiation of cellulose before mercerization leads to an increase in the reactivity of the polymer in the xanthogenation reaction by 30–50%. An optimum range of absorbed doses for the radiation pretreatment of cellulose prior to a viscose production process has been determined.

Keywords:

mercerization radiation processing of cellulose irradiation xanthogenation polymer 

Notes

REFERENCES

 1. 1.
  Ershov, B.G., Usp. Khim., 1998, vol. 68, no. 4, p. 353.Google Scholar
 2. 2.
  Komarov, V.B., Samuilova, S.D., Kirsanova, L.S., Morozov, V.A., Kuleshova, T.M., Smirnov, A.G., and Ershov, B.G., Zh. Prikl. Khim., 1993, vol. 66, no. 2, p. 393.Google Scholar
 3. 3.
  Nikitin, V.M., Obolenskaya, A.V., Shchegolev, V.P., Akim, G.L., and Akim, E.L., Prakticheskie raboty po khimii drevesiny i tsellyulozy (Laboratory Works on Wood and Cellulose Chemistry), Nikitin, V.M., Ed., Moscow: Lesnaya Promyshlennost’, 1965.Google Scholar
 4. 4.
  Rogovin, Z.A., Osnovy khimii i tekhnologii khimicheskikh volokon (Fundamentals of Chemistry and Technology of Chemical Fibers), Moscow: Khimiya, 1974, vol. 1.Google Scholar
 5. 5.
  Nikitin, V.M., Obolenskaya, A.V., and Shchegolev, V.P., Khimiya drevesiny i tsellyulozy (Chemistry of Wood and Cellulose), Moscow: Lesnaya Promyshlennost’, 1978.Google Scholar
 6. 6.
  Matukhin, E.L, Valishina, Z.T., Garifzyanov, G.G., Grigorenko, A.A., and Nusinovich, D.S., Abstracts of Papers, Vsesoyuznaya konferentsiya Khimiya i reaktsionnaya sposobnost' tsellyulozy i ee proizvodnykh (Kinetika i mekhanizm) (All-Union Conference on Chemistry and Reactivity of Cellulose and Its Derivatives (Kinetics and Mechanism), Chernogolovka: Institut khimicheskoi fiziki, 1991, p. 124.Google Scholar
 7. 7.
  Belasheva, T.P., Butkova, N.T., Gorskaya, A.P., Dibrova, A.K., Ioffe, A.Z., Kozelkina, Z.V., Matveev, V.S., Mironov, Yu.G., Nosolyuk, G.N., Panova, L.N., Primkulov, M.T., Tokareva, L.G., Kharitonova, I.M., Chamaev, V.N., Shimko, I.G., and Yartseva, N.G., Analiticheskii kontrol' proizvodstva iskusstvennykh volokon (Analytical Control in Production of Manmade Fibers), Dibrova, A.K. and Matveev, V.S., Eds., Moscow: Khimiya, 1986.Google Scholar
 8. 8.
  Kostikova, E.B., Mogilevskii, E.M., and Ginzburg, M.A., Khim. Volokna, 1968, no. 6, p. 31.Google Scholar
 9. 9.
  Bolotnikova, L.S., Danilov, S.N., and Samsonova, T.I., Zh. Prikl. Khim., 1964, vol. 6, p. 176.Google Scholar
 10. 10.
  Shatenshtein, A.I., Vyrskii, Yu.P., Pravikova, N.A., Alikhanov, P.P., Zhdanova, K.I., and Izyumni-kov, A.L., Prakticheskoe rukovodstvo po opredeleniyu molekulyarnykh vesov i molekulyarno-vesovogo raspredeleniya polimerov (Practical Guide to Determination of Molecular Weights and Molecular-Weight Distributions for Polymers), Moscow: Khimiya, 1964.Google Scholar
 11. 11.
  Grassie, N., Chemistry of High Polymer Degradation Processes, London: Butterworths, 1956.Google Scholar
 12. 12.
  Sobolev, S.E. and Nikitin, V.M., Khim. Drev., 1977, no. 3, p. 74.Google Scholar
 13. 13.
  Bykova, T.O., A liquid-chromatography study of molecular-mass and chemical inhomogeneity of nitrates of technical-grade wood celluloses, Extended Abstract of Cand. Sci. (Chem.) Dissertation, Riga, Inst. of Wood Chemistry, 1991.Google Scholar
 14. 14.
  Mal’chevskii, V.A., Babekina, L.Z., Shcherbakov, A.I., Ershov, B.G., Samuilova, S.D., and Komarov, V.B., Materialy 1 Vsesoyuznoi konferentsii “Khimiya i reaktsionnaya sposobnost' tsellyulozy i ee proizvodnykh” (Proceedings of the 1st All-Union Conference on Chemistry and Reactivitry of Cellulose and Its Derivatives), Frunze: Ilim, 1991, p. 85.Google Scholar
 15. 15.
  Fischer, K., Goldberg, W., and Wilke, M., Lenzinger Ber., 1985, vol. 59, p. 33.Google Scholar
 16. 16.
  Eremeeva, T.E., Bykova, T.O., Ershov, B.G., and Komarov, V.B., Abstracts of Papers, 6 Vsesoyuznaya konferentsiya po khimii i fizike tsellyulozy (The 6th All-Union Conference on Cellulose Chemistry and Physics), Minsk: Institut fiziki im. B.I. Stepanova AN BSSR, 1990, p. 195.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 • V. B. Komarov
  • 1
 • A. F. Seliverstov
  • 1
 • Yu. O. Lagunova
  • 1
 • V. N. Bondareva
  • 1
 • B. G. Ershov
  • 1
  Email author
 1. 1.Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations