Advertisement

Automation and Remote Control

, Volume 79, Issue 10, pp 1813–1822 | Cite as

Information Technologies for Development Management Systems

 • V. N. BurkovEmail author
 • I. V. Burkova
 • L. V. Rossikhina
 • T. V. Meshcheryakova
Control Problems for the Development of Large-Scale Systems
 • 48 Downloads

Abstract

We propose an interconnected complex of information technologies based on mathematical models. The proposed complex complements the technology of constructing development management systems (DMS), significantly increasing its effectiveness. This complex includes an integrated assessment system for the status of the development program, methods for constructing the program that take into account multipurpose and interdependent projects and a risk management, operational management, and scheduling model.

Keywords

DMS development technology integrated assessment “cost-effect” method risks scheduling 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Irikov, V.A., Novikov, D.A., and Trenev, V.N., Tselostnaya sistema gosudarstvenno-chastnogo upravleniya innovatsionnym razvitiem kak sredstvo udvoeniya tempov vykhoda Rossii iz krizisa i postkrizisnogo rosta (A Holistic System of State–Private Management of Innovational Development as a Means for Doubling the Rates of Russia Overcoming the Crisis and Growing after the Crisis), Moscow: Inst. Probl. Upravlen., Mosk. Inst. Energobezopasn. Energosberezhen., 2009.Google Scholar
 2. 2.
  Trenev, V.N., Osnovy strategicheskogo menedzhmenta (Fundamentals of Strategic Management), Moscow: SINTEG, 2012.Google Scholar
 3. 3.
  Irikov, V.A., Metody programmno-tselevogo upravleniya, vklyuchaya byudzhetirovanie, orientirovannoe na rezul’tat (Methods of Program–TargetManagement, Including Result-Oriented Budgeting), Moscow: Stels, 2007.Google Scholar
 4. 4.
  Khainish, S.V., Menedzhment i biznes v slabostrukturirovannom mire: aktual’nye secheniya, paradoksy, resheniya (Management and Business in a Weakly Structured World: Current Sections, Paradoxes, Solutions), Moscow: Editorial URSS, 2014.Google Scholar
 5. 5.
  Leont’ev, S.V., Masyutin, S.A, and Trenev, V.N., Strategii uspekha: obobshchenie opyta reformirovaniya rossiiskikh promyshlennykh predpriyatii (Strategies of Success: Generalizing the Reform Experience of Russian Industrial Facilities), Moscow: Novosti, 2000.Google Scholar
 6. 6.
  Balashov, V.G., Irikov, V.A., and Larin, V.D., Mekhanizmy, obespechivayushchie udvoenie tempov ekonomicheskogo rosta regionov (Mechanisms that Provide Doubling of Economic Growth Rates in the Regions), Moscow: VNTOS, 2004.Google Scholar
 7. 7.
  Alferov, V.I., Barkalov, V.A., Burkov, V.N., et al., Prikladnye zadachi upravleniya stroitel’nymi proektami (Applied Problems of Construction Project Management), Voronezh: OAO “Tsentral’no-Chernozemnoe Knizhnoe Izd.,” 2008.Google Scholar
 8. 8.
  Andronnikova, N.G., Burkov, V.N., and Leont’ev, S.V., Kompleksnoe otsenivanie v zadachakh regional’nogo razvitiya (Complex Estimation in Regional Development Problems), Moscow: Inst. Probl. Upravlen., 2002.Google Scholar
 9. 9.
  Mekhanizmy upravleniya. Upravlenie organizatsiei: planirovanie, organizatsiya, stimulirovanie, kontrol’ (Mechanisms of Management. Managing an Organization: Planning, Organization, Stimulation, Control), Novikov, D.A., Ed., Moscow: LENARD, 2003, 2nd ed.Google Scholar
 10. 10.
  Burkova, I.V., A Method of Network Programming in Problems of Nonlinear Optimization, Autom. Remote Control, 2009, vol. 70, no. 10, pp. 1606–1612.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • V. N. Burkov
  • 1
  Email author
 • I. V. Burkova
  • 1
 • L. V. Rossikhina
  • 2
 • T. V. Meshcheryakova
  • 3
 1. 1.Trapeznikov Institute of Control SciencesRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 2. 2.Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian FederationVoronezhRussia
 3. 3.Financial University under the Government of the Russian FederationMoscowRussia

Personalised recommendations