Advertisement

Applied Biochemistry and Microbiology

, Volume 54, Issue 5, pp 535–539 | Cite as

Influence of Chitosan Hybrid Derivatives on Induced Wheat Resistance to Pathogens with Different Nutrition Strategies

 • E. V. PopovaEmail author
 • N. S. Domnina
 • N. M. Kovalenko
 • S. V. Sokornova
 • S. L. Tyuterev
Article
 • 19 Downloads

Abstract

The effect of immune modulators based on chitosan, vanillin, and salicylic acid on wheat resistance to brown rust (Puccinia recondita) and dark brown spot (Cochliobolus sativus) was studied. It has been established that chitosan and modified salicylic acid increases the resistance of wheat to both pathogens, whereas chitosan containing vanillin effectively induces resistance only to the hemibiotroph of C. sativus. The molar ratio of vanillin and salicylic acid (1: 1–1: 2) in hybrid immune modulators was determined to obtain high inducing activity with respect to the biotroph of P. recondita and the hemibiotroph of C. sativus. When a relationship between wheat and hemibiotroph C. sativus forms, a direct relationship is observed between the activity of antioxidant enzymes and the intensification of disease development.

Keywords

hemibiotrophic pathogen Cochliobolus sativus immune modulators chitosan vanilline salicylic acid superoxide dismutase catalase peroxidase wheat induced resistance 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Tarchevskii, I.A., Signal’nye sistemy kletok rastenii (Signaling Systems of Plant Cells), Moscow: Nauka, 2002.Google Scholar
 2. 2.
  Tyuterev, S.L., Prirodnye i sinteticheskie induktory ustoichivosti rastenii k boleznyam (Natural and Synthetic Inducers of Plant Resistance to Diseases), St. Petersburg: Izd. VIZR, 2014.Google Scholar
 3. 3.
  Maksimov, I.V., Molekulyarnye mekhanizmy fitoimmuniteta oksidoreduktazy i fitogormony v regulyatsii ustoichivosti pshenitsy k patogennym gribam (Molecular Mechanisms of Phytoimmunity of Oxidoreductase and Phytohormones in Regulation of Wheat Resistance to Pathogenic Fungi), Moscow: Kniga po trebovaniyu, 2010.Google Scholar
 4. 4.
  Gonzalez-Lamothe, R. and Bouarab, K., Mol. Plant. Microbe Interact., 2012, vol. 25, no. 12, pp. 1584–1593.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Plotnikova, L.Ya., Russ. J. Plant Physiol., 2009, vol. 56, no. 2, pp. 200–209.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Fiziologiya patogeneza i bolezneustoichivosti rastenii (), Volynets, A. P., et al., Eds., Minsk: Belaruskaya navuka, 2016.Google Scholar
 7. 7.
  Mellersh, D.G., Foulds, I.V., Higgins, V.J., and Heath, M.C., Plant J., 2002, vol. 29, pp. 257–268.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Shetty, N.P., Mehrabi, R., Lütken, H., et al., New Phytol., 2007, vol. 174, no. 3, pp. 637–647.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Jindřichová, F.J., Šindelářová, M., Burketov, L., and Valentov, O., Environ. Exp. Bot., 2011, vol. 72, no. 2, pp. 149–156.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Eloy, Y.R., Vasconcelos, I.M., Barreto, A.H., Freire-Filho, F.R., and Oliveira, J.T.A., Brit. Mycol. Soc., 2015, vol. 119, pp. 747–757.Google Scholar
 11. 11.
  Maksimov, I.V., Valeev, A.Sh., Cherepanova, E.A., and Yarullina, L.G., Appl. Biochem. Microbiol., 2009, vol. 46, no. 4, pp. 433–438.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Hanifei, M., Dehghani, H.R., and Choukan, R., Int. J. Agron. Plant Prod., 2013, vol. 4, no. 8, pp. 1985–1996.Google Scholar
 13. 13.
  Varlamov, V.P., Nemtsev, S.V., and Tikhonov, V.E., Khitin i khitozan: priroda, poluchenie i primenenie (Chitin and Chitosan: Nature, Production, and Application), Moscow: Rossiiskoe Khitinovoe Obshchestvo, 2010.Google Scholar
 14. 14.
  Popova, E.V., Domnina, N.S., Kovalenko, N.M., Sokornova, S.V., and Tyuterev, S.L., Appl. Biochem. Microbiol., 2016, vol. 52, no. 5, pp. 537–540.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Pogorelenko, A.B., Domnina, N.S., Popova, E.V., and Tyuterev, S.L., Vestn. S.-Peterb. Gos. Univ., Ser. 4, 2003, no. 3, pp. 97–104.Google Scholar
 16. 16.
  Mikhailova, L.A., Mironenko, N.V., and Kovalenko, N.M., Metodicheskie ukazaniya po izucheniyu populyatsii vozbuditelya zheltoi pyatnistosti Pyrenophora tritici-repentis i ustoichivosti sortov (Guidelines for Studying Populations of the Yellow Spot Causative Agent Pyrenophora triticirepentis and the Resistance of Varieties), St. Petersburg: Izd. VIZR, 2012.Google Scholar
 17. 17.
  Ermakov, A.I., Arasimovich, V.V., Yarosh, N.P., Peruanskii, Yu.V., Lukovnikova, G.A., and Ikonnikova, M.I., Metody biokhimicheskogo issledovaniya rastenii (Methods of Biochemical Research of Plants), Leningrad: Kolos, 1987.Google Scholar
 18. 18.
  Velichko, A.K., Solov’ev, V.B., and Gengin, M.T., Izv. PGPU im. V.G. Belinskogo, 2009, no. 18, pp. 44–48.Google Scholar
 19. 19.
  Giannopolitis, C.N. and Ries, S.K., Plant Physiol., 1977, vol. 59, pp. 309–314.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 20. 20.
  Polesskaya, O.G., Rastitel’nye kletki i aktivnye formy kisloroda (Plant Cells and Reactive Oxygen Species), Moscow: KDU, 2007.Google Scholar
 21. 21.
  Vasyukova, N.I., Ozeretskovskaya, O.L., Chalenko, G.I., Gerasimova, N.G., L’vova, A.A., Il’ina, A.V., Levov, A.N., Varlamov, V.P., and Tarchevskii, I.A., Appl. Biochem. Microbiol., 2010, vol. 46, no. 3, pp. 346–351.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Dmitriev, A.P., Russ. J. Plant Physiol., 2003, vol. 50, no. 3, pp. 417–425.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Inc. 2018

Authors and Affiliations

 • E. V. Popova
  • 1
 • N. S. Domnina
  • 2
 • N. M. Kovalenko
  • 1
 • S. V. Sokornova
  • 1
  • 2
 • S. L. Tyuterev
  • 1
 1. 1.All-Russia Institute for Plant ProtectionPushkin, St. PetersburgRussia
 2. 2.St. Petersburg State UniversitySt. PetersburgRussia

Personalised recommendations