Advertisement

Chemistry of Heterocyclic Compounds

, Volume 40, Issue 2, pp 183–187 | Cite as

Chemistry of Modified Flavonoids. 24. Synthesis of 4- Aryloxy-3-(2-hydroxy-4-hydroxy/alkoxyphenyl)pyrazoles

 • V. V. Arkhipov
 • M. M. Garazd
 • M. N. Smirnov
 • V. P. Khilya
Article

Abstract

3-Aryloxychromones are recyclized under the action of hydrazine into derivatives of 4-aryloxy-3-(2,4-dihydroxyphenyl)pyrazole.

3-aryloxychromones 4-aryloxy-3-(2-hydroxy-4-hydroxy/alkoxyphenyl)pyrazoles recyclization 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  M. M. Garazd, V. V. Arkhipov, N. K. Proskurka, and V. P. Khilya, Khim. Geterotsikl. Soedin., 744 (1999).Google Scholar
 2. 2.
  V. P. Khilya, L. G. Grishko, and F. S. Babichev, Khim. Geterotsikl. Soedin., 1474 (1976).Google Scholar
 3. 3.
  V. P. Khilya, T. M. Tkachuk, I. P. Kupchevskaya, and G. M. Golubushina, Dokl. Akad. Nauk UkSSR, Ser. B, No. 5, 61 (1980).Google Scholar
 4. 4.
  N. V. Gorbulenko, G. M. Golubushina, I. P. Kupchevskaya, and V. P. Khilya, Dokl. Akad. Nauk UkSSR, Ser. B, No. 7, 623 (1978).Google Scholar
 5. 5.
  I. P. Kupchevskaya and V. P. Khilya, Dokl. Akad. Nauk UkSSR, Ser. B, No. 2, 119 (1979).Google Scholar
 6. 6.
  V. G. Pivovarenko, V. P. Khilya, and S. A. Vasil'ev, Khim. Prir. Soedin., 639 (1989).Google Scholar
 7. 7.
  S. A. Vasil'ev, M. S. Luk'yanchikov, G. I. Molchanov, V. D. Turubarov, and V. P. Khilya, Khim.-farm. Zh., No. 7, 34 (1991).Google Scholar
 8. 8.
  V. P. Khilya and V. V. Ishchenko, Khim. Geterotsikl. Soedin., 1019 (2002).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 2004

Authors and Affiliations

 • V. V. Arkhipov
  • 1
 • M. M. Garazd
  • 1
 • M. N. Smirnov
  • 1
 • V. P. Khilya
  • 1
 1. 1.Kiev Taras Shevchenko UniversityKievUkraine

Personalised recommendations