Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 59–61 | Cite as

Maak werk van duurzame social return: Publieke opdrachtgevers kunnen een inclusieve samenleving aanjagen

  • Yuri Starrenburg
Inclusieve samenleving
  • 19 Downloads

Samenvatting

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen waren sociaal ondernemen, social return en inclusief werkgeverschap onderwerp van debat. Het thema leeft en is onderdeel van de meeste verkiezingsprogramma’s. De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) stimuleert organisaties om steeds inclusiever te gaan ondernemen en zelf bewust sociaal in te kopen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Yuri Starrenburg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations