Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 19–19 | Cite as

Gewoon van en met elkaar leren

  • Jolanda De Kroon
Vakkundig aan het werk
  • 140 Downloads

Samenvatting

Dagelijks hoor ik dat de uitvoering anders moet gaan werken. Professioneler, zelfsturend, methodisch, en ga zo maar door. Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar antwoorden op de vraag hoe dat allemaal te realiseren valt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Jolanda De Kroon
    • 1
  1. 1.Verenigingsdirecteur Beroepsvereniging voor Klantmanagers

Personalised recommendations