Diabetische nefropathie

Samenvatting

Vroeg of laat ontwikkelt 1 op de 3 diabetespatiënten nierschade. De patiënt merkt daar in de beginstadia niets van, maar onbehandeld kan nierschade leiden tot nierfalen. Maak de toets bij dit artikel en verdien 2 accreditatiepunten.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Tabel 1

Noten

 1. 1.

  Meijer W, Heins M, Hek K, Nielen M. Diabetische nefropathie in de huisartsenpraktijk. Nivel, september 2020.

 2. 2.

  De Grauw W, De Leest K, Schenk P, Scherpbier-De Haan N, Tjin-A-Ton J, Tuut M, Van Balen J. NHG-standaard chronische nierschade, 2018. NHG=Nederlands Huisartsen Genootschap.

 3. 3.

  Federatie medisch specialisten, Chronische nierschade (CNS). Diabetes mellitus bij chronische nierschade, 2018.

 4. 4.

  Federatie medisch specialisten, Richtlijn diabetische nefropathie, 2020.

 5. 5.

  Pottelbergh G, Bartholomeeusen S, Buntinx F, Degryse J. The prevalence of chronic kidney disease in a Flemish primary care morbidity register, Age and Aging, 2012.

 6. 6.

  Ook gliclazide kan stapelen bij een ernstige verminderde nierfunctie, wat langdurige hypoglykemie kan veroorzaken. In België krijgt de patiënt daarom vaak gliquidon voorgeschreven, wat in de lever wordt afgebroken.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Anouk Broersma.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Broersma, A. Diabetische nefropathie. nurs 27, 39–45 (2021). https://doi.org/10.1007/s41193-021-0030-y

Download citation