Hulde aan mijn werkbegeleider

Samenvatting

Honderden studenten verpleegkunde gaven begin dit jaar aan te willen stoppen met hun studie na een slechte stage-ervaring.1 Dat een goede werkbegeleider van levensbelang is voor een geslaagde stage, blijkt uit de verhalen van Cindy, Judith, Burcu en Kitty over hun favoriete begeleider.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Noten

  1. 1.

    Wapenaar J, Honderden studenten willen stoppen na slechte stage-ervaring. Nursing.nl, december 2019

  2. 2.

    Toelichting op de afkortingen in dit artikel: de Nederlandse hbo-v’er (niveau 5) is vergelijkbaar met de Vlaamse bachelorverpleegkundige. De mbo-verpleegkundige (mbo-v) met hbo-5.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Nienke Berends.

Additional information

Dit artikel is geschreven voor de coronacrisis.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Berends, N. Hulde aan mijn werkbegeleider. nurs 26, 41–45 (2020). https://doi.org/10.1007/s41193-020-0091-3

Download citation