Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 4, pp 30–31 | Cite as

Arts met een missie

  • Annet Maseland
Interview
  • 48 Downloads

Samenvatting

Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, is bij verpleegkundigen geliefd om zijn columns over palliatieve zorg. Zijn verhalen zijn nu gebundeld in een boek, met opnieuw een belangrijke rol voor verpleegkundigen.

Noot

  1. 1.
    Temel JS et al. Vroege palliatieve zorg voor patiënten met gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (2010). Early Palliative Care for Patients with Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. The New England Journal of Medicine, 363(8), 733-742Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Annet Maseland
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations