Gespot

Samenvatting

Schildje woont in een huis waar het niet altijd fijn is. Hij leert kinderen om te praten over vervelende ervaringen en hoe je anderen kunt troosten. Hij laat ook zien wanneer een situatie niet goed is. Het lespakket Schildje bestaat uit allerlei onderdelen, zowel digitaal als in boekvorm. En natuurlijk zit Schildje er zelf bij. Voor gebruik volg je verplicht een training, waarin je eigen achtergrond ook een rol speelt. Meer informatie: www.groeiveilig.nl.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Susan Schaeffer.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Schaeffer, S. Gespot. kinderopvang 31, 42 (2021). https://doi.org/10.1007/s41189-020-1008-x

Download citation