Gezonde kinderopvang

Samenvatting

Vanwege de coronacrisis is er nog meer aandacht voor gezondheid. En als we iets van de crisis hebben geleerd dan is het wel dat een gezonde leefstijl belangrijk is. Wanneer je daar al op jonge leeftijd mee begint, is het bovendien vanzelfsprekender om het je leven lang vol te houden. Het is daarom een goed idee om het nieuwe jaar, 2021, gezond te starten!

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Paul Laport.

Additional information

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN. JUIST DAAROM IS HET ZO BELANGRIJK OM AL OP DE KINDEROPVANG TE BEGINNEN MET EEN GEZONDE LEEFSTIJL. HET PROGRAMMA GEZONDE KINDEROPVANG ONDERSTEUNT DAARBIJ.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Laport, P. Gezonde kinderopvang. kinderopvang 31, 43 (2021). https://doi.org/10.1007/s41189-020-1007-y

Download citation