Kort en krachtig

Samenvatting

Het grootste deel (81 procent) van de kinderopvangmedewerkers vindt de werkdruk te hoog. Dat blijkt uit het werktevredenheidsonderzoek dat vakbond FNV liet uitvoeren door onderzoeksbureau Totta onder 876 kinderopvangmedewerkers. Daarom pleit de FNV voor het aanpakken van de werkdruk en een salarisverhoging van 5 procent. Om medewerkers in de branche te houden én nieuw personeel aan te trekken.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Marianne Velsink.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Velsink, M. Kort en krachtig. kinderopvang 29, 4–7 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0038-8

Download citation