In Dialoog met de pedagoog

samenvatting

Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand: ze halen alles uit de hoeken.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Inge van Rijn.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Rijn, I. In Dialoog met de pedagoog. kinderopvang 29, 27 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0026-z

Download citation