Zo min mogelijk contact

Het St. Antonius Ziekenhuis gebruikt sinds kort 'slimme pleisters' die op afstand de hartslag, ademhalingsfrequentie en temperatuur van patiënten meten. Ze blijken zeer geschikt voor monitoring van covid-19-patiënten.

Een verpleegkundige brengt de pleister aan, waarna patiëntgegevens eenmalig met een barcodescanner worden ingelezen. De pleister meet iedere twee minuten de hartfrequentie, de ademhalingsfrequentie en de temperatuur. Deze gegevens kunnen worden uitgelezen op een mobiel apparaat. Verpleegkundige Anniek van Schaik: 'Voorheen maten we die drie keer per dag. Nu krijg je als verpleegkundige een signaal als een vitale waarde afwijkt.' Chief nursing information officer Diede Mansens vult aan: 'Op de afdeling acute opname moeten patiënten goed in de gaten gehouden worden. Het voordeel van de slimme pleisters is dat ze specifiek bedoeld zijn als medische toepassing.'

De slimme pleisters waren initieel bedoeld voor patiënten op een verpleegafdeling, zegt klinisch fysicus Jan Habraken. 'We hebben er heel hard aan getrokken om het systeem versneld werkend te krijgen om het voor coronapatiënten in te kunnen zetten.' Van Schaik vult aan: 'Het voordeel van de pleisters is dat je onnodige contactmomenten met de besmette patiënt voorkomt.' Ook blijft er meer tijd over voor andere zorg.

Een ander voordeel is volgens Habraken dat een betere inschatting gemaakt kan worden van de toestand van de patiënt. 'Door gebruik van de slimme pleister zullen we in de toekomst eerder signaleren dat de toestand van een patiënt verslechtert en kan de patiënt daarop bijvoorbeeld verplaatst worden naar de ic. Andersom zullen we ook eerder zien van welke patiënten de toestand zo goed is dat ze veilig naar huis kunnen. Tevens zal de mogelijkheid ontstaan om met de slimme pleister mensen thuis te monitoren. Op die manier wordt het ziekenhuis steeds meer een virtueel gebouw.'

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Simon Broersma.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Broersma, S. Zo min mogelijk contact. Zorgvisie tech 21, 31 (2020). https://doi.org/10.1007/s41186-020-0609-6

Download citation