Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 6–7 | Cite as

Technologie als vriend van de dokter

  • Betty Rombout
Beslissingsondersteuning

Samenvatting

De oncologie ontwikkelt zich razendsnel. Data uit vele bronnen vermenigvuldigen zich dagelijks. Richtlijnen worden aangepast en nieuwe zien het daglicht. Welke behandeling is voor welke patiënt het beste? Integraal Kankercentrum Nederland werkt samen met zorgprofessionals aan Oncoguide, op IT gebaseerde beslissingsondersteuning.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Betty Rombout
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations