Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 33–33 | Cite as

Tweet met mooie casus

  • Stan Verhaag
Venray in verandering

Samenvatting

Huisarts Niels Rossen suggereert in een tweet dat de gemeente Venray onzorgvuldig omgaat met de privacy van Wmo-cliënten. Heeft hij een punt?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Stan Verhaag
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations