Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 8–11 | Cite as

Wim van der Meeren: Meer zorgeuro’s naar arbeidsparticipatie

  • Piet-Hein Peeters
Interview
  • 14 Downloads

Samenvatting

Zorgverzekeraar CZ ontdekt stapje voor stapje het sociaal domein. Wim van der Meeren: ‘Er is een te groot gat tussen thuis en specialistische zorg intramuraal.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Piet-Hein Peeters
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations