Aandacht voor eten en drinken in de wijkzorg

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Marlies van Hell-cromwijk.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Hell-cromwijk, M., van der Veen, Y., Groenendijk, T. et al. Aandacht voor eten en drinken in de wijkzorg. TVZ verpleegkd prakt wet 130, 44–48 (2020). https://doi.org/10.1007/s41184-020-0814-6

Download citation

Trefwoorden

  • Wijkverpleging
  • Voeding
  • Leefstijl