Advertisement

Inleefsessies vergroten bewustzijn student

  • Bart CusvellerEmail author
  • Annemiek Schep-Akkerman
Onderzoek & Praktijk
  • 22 Downloads

Veranderingen in de zorgverlening confronteren verpleegkundigen met verschillende ontwikkelingen, onder meer de toename van oudere zorgvragers, multimorbiditeit en zorg thuis.1 Deze ontwikkelingen vragen van zorgverleners een andere opstelling jegens de zorgvrager en andere 'skills': openheid voor de eigen kracht en sociale omgeving van de zorgvrager, samenwerking met betrokkenen van andere opleidingsniveaus en zorgdisciplines en een ondersteunende en minder interventiegerichte aanpak.2

Organisaties en opleidingen in de zorg spelen op de geschetste ontwikkelingen in met nieuwe vormen van samenwerking en scholing. Een voorbeeld is het Zorgethisch Lab (ZEL) in Zwolle. Het ZEL is een samenwerkingsverband van regionale instellingen, bedrijven en opleidingen, met een locatie waar nieuwe zorgtechnologie, interdisciplinair samenwerken en simulatieleren plaatsvindt. Het ZEL organiseert 'inleefsessies' waarin zorgverleners in opleiding het perspectief van zorgverlener innemen en zorgverleners...

Trefwoorden

Vaardigheden Opleiding 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations