Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 50–51 | Cite as

Organisatorische en omgevingskarakteristieken van persoonsgerichte woonlocaties voor ouderen1

  • GUUS MUNTEN
Kritisch bekeken
  • 17 Downloads

Context

Net als in andere West-Europese landen neemt ook in Zweden de vergrijzing van de bevolking toe met daaraan gekoppeld een toenemende zorgvraag en chronische aandoeningen zoals dementie. Om deze kwetsbare doelgroep in staat te stellen een betekenisvol leven te kunnen leiden, is er in de zorg meer nodig dan alleen aandacht voor patiëntveiligheid of controle van symptomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan aandacht voor eigen regie door keuzemogelijkheden in dagelijkse zorg te bieden en een aanbod van op de persoon afgestemde zinvolle activiteiten. Persoonsgerichte zorg wordt beschouwd als een model waarbij er expliciet aandacht is voor het welzijn van de gehele persoon.

Tot dusver is nog weinig bekend over welke factoren als kenmerkend worden gezien voor geriatrische woonlocaties die gezien worden als persoonsgericht. Als we hier meer zicht op krijgen, geeft dat mogelijkheden om zorgpraktijken te verbeteren en het onderwijs hierop aan te passen. Deze studie heeft als doel dit...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations