Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 55–55 | Cite as

PROEFSCHRIFTEN

  • MARISKA VAN DIJK
  • EVERLIEN DE GRAAF
Proefschriften
  • 23 Downloads

Vroegtijdige behandeling van depressieve symptomen na een beroerte

1Wat is de vraagstelling van je proefschrift? Er is toenemend bewijs dat depressie na een beroerte succesvol behandeld kan worden. De vroegtijdige herkenning van patiënten met (risico op) depressieve klachten en de ontwikkeling van behandelplannen zou deel uit moeten maken van de dagelijkse verpleegkundige praktijk. Aanbevelingen uit richtlijnen worden veelal niet geïntegreerd in de routinematige activiteiten van de zorg. Ook is er voor de depressiescreening bij patiënten met communicatieve beperkingen geen valide instrument beschikbaar. Dit leidt ertoe dat depressieve symptomen bij patiënten met een beroerte onvoldoende worden herkend en behandeld. Het proefschrift richt zich op het ontwikkelen en evalueren van een verpleegkundige interventie (Post Stroke Depression-toolkit (PSD-toolkit)) voor het vroegtijdig signaleren en behandelen van depressieve symptomen na een beroerte.

2Wat zijn je belangrijkste bevindingen? Het...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations