Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 24–25 | Cite as

Professioneel omgaan met fiscaliteit is heel ethisch

  • Nika Stegeman-Kruijt
Fiscaliteiten

Samenvatting

Zorgbestuurders willen in fiscale zaken graag ethisch verantwoord opereren en in control zijn. Maar zijn ze dat ook? Professionalisering in de omgang met fiscaliteit is in de zorg hard nodig.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Nika Stegeman-Kruijt
    • 1
  1. 1.BDO

Personalised recommendations