Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 20–21 | Cite as

Moreel kompas

  • Herman Bellers
Reflecties
  • 4 Downloads

Samenvatting

Fraude – ook wel aangeduid met termen als bedrog, valsheid in geschrifte, oplichting en dergelijke – komt in ontelbare varianten voor. Algemeen verwoord gaat het hierbij om het opzettelijk benadelen van anderen om er zelf beter van te worden op een manier die onrechtmatig of onwettig is. Die laatste toevoeging is van cruciaal belang.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Herman Bellers
    • 1
  1. 1.directeur WFZ

Personalised recommendations