Advertisement

HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 30–30 | Cite as

De gezichten van HEAD

  • Peter Vlaar
  • Ruth Reins
Verenigingsnieuws

Samenvatting

Een mogelijkheid om te sparren over wet- en regelgeving op het gebied van financiën en fiscaliteiten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Peter Vlaar
    • 1
  • Ruth Reins
    • 2
  1. 1.Stichting LandzijdePurmerendNederland
  2. 2.PwCAmsterdamNederland

Personalised recommendations