HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 25–25 | Cite as

Innovatie voor financials

  • Gert Kwakernaak
Hoofdpunt
  • 93 Downloads

Samenvatting

Innovatie voor financials. Hoe ziet dat eruit? Hebben we toekomstbeelden? Aansprekende ontwikkelingen? Toch maar beginnen bij de ervaringen van de laatste decennia?

Voor mij is het inmiddeld zo’n 35 jaar geleden dat ik begon te werken in een serieuze baan. Op een ministerie. Ik herinner me nog een bureau zonder computer of laptop. Wel een secretaresse en typekamer die de handgeschreven stukken typten. Toen de kopieerapparaten verschenen vermenigvuldigde de hoeveelheid papier.

Mijn eerste ervaringen met de financiën deed ik op als vrijwilliger. Penningmeester van een jongerencentrum. Met een doorschrijfboekhouding. Daar heb ik geleerd hoe een boekhouding werkte en waarom het altijd moest kloppen als je geen fouten maakte. Een simpele optelfout zorgde er wel voor dat je tijden zocht om je boekhouding kloppend te krijgen.

Dat is intussen allemaal flink veranderd. Als ik in mijn organisatie naar de boekhouding en de hele digitale workflow eromheen kijk, is er technisch van alles mogelijk. Veel gaat bijna vanzelf, na de enorme inspanning om het goed ingericht te krijgen. De basiskennis om het te begrijpen is niet anders geworden. Om er in de dagelijkse praktijk mee om te gaan, vraagt wel veel kennis en ervaring. Verander maar eens van boekhoud-pakket en je zult het ervaren.

Van de veranderingen voor de nabije toekomst komt ook al het een en ander in zicht. De applicaties en de opslag van de data buiten de organisatie (in de cloud), nieuwe betaalsystemen en spraakmakende nieuwe technieken als block chain. Het lukt mij overigens nog niet om te begrijpen wat block chain te weeg gaat brengen. Het papier verdwijnt in ras tempo uit onze kantoren en archieven. Dat scheelt veel bomen. Die bomen hebben we ook hard nodig, want de opslag van digitale data zou nu al meer CO2 veroorzaken dan het vliegverkeer.

We hebben ook een enorme verbetering gekregen in de informatievoorziening. We kunnen de gegevens uit de verschillende bronnen bij elkaar brengen en presenteren als managementinformatie. Enkele weken na afloop van een maand presenteren we de managers de cijfers. Belangrijker nog dan de snelheid is dat we met de hedendaagse techniek in staat zijn goede analyses te maken en te leveren. Voor ons eigen inzicht, voor de lijnmanagers, voor de bestuurders, voor de externen.

Gaan die ontwikkelingen er toe leiden dat we ook beter gaan voorspellen? Rolling forecasting? Van een begroting naar voortschrijdende prognoses? Ik geloof er niet in. Aan de techniek zal het niet liggen. Het probleem zit in onze kennis van de toekomst. Die hebben we niet. En die is nu net het meest bepalend voor een goede prognose.

Een (meerjaren) begroting voor de organisatie kunnen we met een relatief eenvoudige spreadsheet maken. Het meeste zal hetzelfde blijven, maar ontwikkelingen als een onverhoopt sterk stijgende inflatie of rente, een flinke efficiencykorting of juist extra geld voor de sector, extramuralisering of decentralisatie. Het probleem is vooral dat we het niet weten. Als ze zich voordoen laten de effecten en de te nemen maatregelen zich zelfs zonder sigarendoos of spreadsheet aftekenen. Vier procent meer of minder opbrengsten is niet zo moeilijk te vertalen in een taakstelling. De mogelijkheden van de huidige informatievoorziening stellen ons wel in staat om snel en goed te zien waar de aanpassingen in de organisatie wel en niet gemaakt worden.

Voor mij is de toekomst voor financials dan ook vooral zorgen voor een goede informatievoorziening met bijbehorende analyse over wat er daadwerkelijk gebeurt in de organisatie. En ook adviseren?

Ach, als er een goede analyse is, dan is het advies er bijna ook al.

Open image in new window

Gert Kwakernaak, manager Financiën en Informatievoorziening Gemiva-SVG Groep

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Gert Kwakernaak
    • 1
  1. 1.Financiën en InformatievoorzieningGemiva-SVG GroepGoudaNederland

Personalised recommendations