Advertisement

HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 24–24 | Cite as

UW IT-LANDSCHAP HERINRICHTEN EN VEREENVOUDIGEN

  • Marcel Melenhorst
Tips & Tops
  • 109 Downloads

Samenvatting

Binnen zorgorganisaties worden in toenemende mate agenda’s leeggemaakt om de inrichting van het IT-landschap te heroverwegen. Kan het eenvoudiger en moet het veiliger? Is externe hosting van de IT-infrastructuur beter? Is een geïntegreerd systeem met minder applicaties de juiste keuze? Bent u ervan overtuigd dat software uw IT-landschap kan vereenvoudigen, lees dan onderstaande 5 tips.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Marcel Melenhorst
    • 1
  1. 1.AAGTilburgNederland

Personalised recommendations