Advertisement

HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 20–21 | Cite as

Laat uw vrijwilligers vrijwilliger blijven

  • J. van ’t Hullenaar
  • G.E. Brummel
Fiscaliteiten
  • 15 Downloads

Samenvatting

Als een vrijwilliger tegen een (kleine) beloning werkzaamheden verricht voor u als zorgorganisatie, dan is deze vrijwilliger in principe bij u in dienstbetrekking voor de loonheffingen. Door de zogenoemde vrijwilligersregeling uit de Wet op de loonbelasting 1964 toe te passen wordt de vrijwilliger echter niet als werknemer aangemerkt. Uw zorgorganisatie hoeft dan geen loonheffingen in te houden en af te dragen over de vrijwilligersvergoeding. In dit artikel gaan we in op de voorwaarden en aandachtspunten bij het toepassen van de vrijwilligersregeling uit de Wet op de loonbelasting 1964.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • J. van ’t Hullenaar
    • 1
  • G.E. Brummel
    • 1
  1. 1.BelastingadviseursPwCAmsterdamNederland

Personalised recommendations