Advertisement

HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 18–19 | Cite as

Leden kiezen voor een nieuwe naam HEAD WORDT FIZI

  • Petra de Lange
Verenigingsnieuws

Samenvatting

Vereniging HEAD bereikte op 8 juni jl. een belangrijke mijlpaal. Tijdens de algemene ledenvergadering stemden de leden in met het voorstel om de nieuwe naam Fizi per 1 september a.s. te gaan voeren. ‘We luiden een nieuwe fase in. Fizi is een herkenbare en toekomstbestendige naam’, aldus Ellen Kalkhoven, voorzitter. ‘We kunnen zo nog beter zichtbaar maken waar we voor staan en wat we als kennispartner in de zorg kunnen betekenen.’

De komende tijd worden alle nodige acties in gang gezet om de overgang naar de nieuwe naam te realiseren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Petra de Lange
    • 1
  1. 1.RedactieHEADAssenNederland

Personalised recommendations