HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 17–17 | Cite as

Hoe we gezamenlijk de wachttijden in de zorg kunnen verkorten PASSENDE EN TIJDIGE ZORG VOOR ALLE PATIËNTEN

  • Joep Beckers
Toezichtsverhalen
  • 182 Downloads

Samenvatting

De wachttijden in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (sggz) zijn te lang. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met name patiënten met een persoonlijkheidsstoornis of autisme moeten lang wachten op het eerste contact met hun zorgaanbieder. Hierdoor krijgen patiënten met ernstige psychische problemen niet altijd tijdig de juiste zorg. Dit is onacceptabel. Een integrale aanpak is nodig.

Het probleem

Binnen de sggz is de gemiddelde aanmeldwachttijd twee weken langer dan de norm van vier weken. Bij vrijgevestigden moeten patiënten gemiddeld bijna vijf weken langer dan de norm wachten. En let op: het betreft hier gemiddelden. Er zijn ook patiënten die nog veel langer moeten wachten.

De schadelijke effecten

Te lange wachttijden zijn schadelijk. Bij patiënten kunnen ze leiden tot een verminderde kwaliteit van leven, soms resulterend in depressies, lichamelijke schade of zelfs zelfmoordpogingen. Als maatschappij maken we meer gezondheidskosten als gevolg van extra spoedeisende hulpbezoeken en ziekenhuisopnamen. Daarnaast zitten jongvolwassenen met arbeidspotentie maandenlang werkloos thuis. Zorgverleners raken op hun beurt gefrustreerd omdat ze niet tegemoet kunnen komen aan patiëntbelangen. En voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars kunnen te lange wachttijden resulteren in vervelende reputatieschade.

Samen aan de slag

Kortom, een serieus probleem dat een gezamenlijke aanpak verdient. Patiënten die lang moeten wachten en nul op hun rekest krijgen van zorgverzekeraars roepen we op om zich bij de NZa te melden. Zorgverzekeraars moeten (meerjarige) afspraken maken met zorgaanbieders over de behandeling van specifieke patiëntgroepen. Voldoende financiële middelen en passende tarieven zijn onontbeerlijk. Ook is het voor zorgverzekeraars zaak om de actuele wachttijden te monitoren en te bemiddelen voor verzekerden die te lang moeten wachten op hun zorg. Zorgaanbieders moeten inzetten op goede screening van patiënten. Daarnaast is het van belang dat zorgaanbieders patiënten snel terugverwijzen naar de basis-ggz als een lichtere vorm van zorg voldoende is. Andersom moeten patiënten die daar behoefte aan hebben snel worden doorverwezen naar een specialist. En ook door onnodige behandelingen te voorkomen en waar mogelijk en redelijk te sturen op efficiency en doelmatigheid kunnen zorgaanbieders een belangrijke bijdrage leveren. Als er toch sprake is van lange wachttijden, dan moeten zorgaanbieders zowel de patiënt als de zorgverzekeraar hierover tijdig informeren.

Wat doet de NZa?

De NZa investeert in contacten met patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en het verzorgen van presentaties. Verder gaan we in onze regelgeving op zoek naar mogelijke oplossingen, informeren en faciliteren we burgers, en proberen we in positieve zin bij te dragen aan de ambulantisering van de ggz. Ook beoordelen we de verbeterplannen van de zorgverzekeraars op het gebied van zorgplicht en wachttijden en hetzelfde doen we met de contractvoorwaarden die zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspreken in relatie tot de continuïteit van zorg.

Samen zorgen voor passende en tijdige zorg voor iedere patiënt

Het verkorten van de wachttijden in de sggz, maar ook die in de medisch-specialistische en de langdurige zorg, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We moeten samen aan de slag. Urgentiebesef is daarvoor onmisbaar. Maar we willen toch allemaal passende én tijdige zorg voor iedere patiënt?

Open image in new window

Joep Beckers, senior gedragskundige NZa

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Joep Beckers
    • 1
  1. 1.senior gedragskundigeNZaUtrechtNederland

Personalised recommendations