Advertisement

HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 17–17 | Cite as

Hoe we gezamenlijk de wachttijden in de zorg kunnen verkorten PASSENDE EN TIJDIGE ZORG VOOR ALLE PATIËNTEN

  • Joep Beckers
Toezichtsverhalen
  • 227 Downloads

Samenvatting

De wachttijden in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (sggz) zijn te lang. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met name patiënten met een persoonlijkheidsstoornis of autisme moeten lang wachten op het eerste contact met hun zorgaanbieder. Hierdoor krijgen patiënten met ernstige psychische problemen niet altijd tijdig de juiste zorg. Dit is onacceptabel. Een integrale aanpak is nodig.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Joep Beckers
    • 1
  1. 1.senior gedragskundigeNZaUtrechtNederland

Personalised recommendations