Advertisement

HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 14–16 | Cite as

TERUGBLIK THEMADAG SOCIAAL DOMEIN

  • Petra de Lange
Verenigingsnieuws

Samenvatting

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten per 1 januari 2015 taken en verantwoordelijkheden gekregen voor de zorgverlening en de jeugdhulp aan hun inwoners. Hierdoor ontstonden nieuwe samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en zorginstellingen. De samenwerking op het gebied van controle en financiële verantwoording komt echter nog niet goed van de grond.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Petra de Lange
    • 1
  1. 1.RedactieHEADAssenNederland

Personalised recommendations