HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 3–3 | Cite as

Horizontaal toezicht

  • Ellen Kalkhoven
Column
  • 103 Downloads

Samenvatting

Drie jaar geleden startte HEAD met de ontwikkeling van een control framework Horizontaal Toezicht. De afgelopen jaren is het framework doorontwikkeld en deelden we deze kennis met onze leden.

Drie jaar geleden startte HEAD met de ontwikkeling van een control framework Horizontaal Toezicht. De afgelopen jaren is het framework doorontwikkeld en deelden we deze kennis met onze leden. De eerste pilots binnen de ziekenhuizen, die in samenwerking met de zorgverzekeraars zijn opgezet, leverden mooie resultaten op. Deze pilots dienden als blue print of best practices voor andere branches binnen de zorg. HEAD stond aan de wieg van deze grote ontwikkeling, die moet leiden tot afspraken, kostenreductie en administratieve lastenverlichting.

Sinds vorig jaar zetten we voorzichtige stappen binnen het sociaal domein op het terrein van horizontaal toezicht. Een afgeleide van dit framework kan hierbij als voorbeeld dienen. Hoe maken we als zorgorganisatie uniforme afspraken binnen onze contracten met gemeenten? Hoe worden de iStandaarden toegepast en het berichtenverkeer op de juiste wijze hierop aangesloten? Dit alles gaat gepaard met de nodige ups en downs. We ervaren dat gemeenten niet altijd weten waarover het gaat en hierop geen goed antwoord hebben. In het werkveld manoeuvreren we voorzichtig binnen de kaders van wat mogelijk is.

Horizontaal toezicht gaat langzaamaan leven. We vroegen bestuurders hun ervaringen te delen en tijdens de themadag Sociaal Domein gaven onder andere mensen van i-Sociaal Domein en de gemeente Haarlem een workshop. Dit thema vraagt om samenwerken, samen optrekken, flexibel zijn en een lange adem hebben. Laten wij het voortouw nemen in de begeleiding van de gemeenten als onze contractpartners. Zo kunnen we het vertrouwen en wederzijds respect opbouwen voor het gezamenlijk vinden van de juiste weg die onze administratieve lasten eenvoudiger moet gaan maken. Al lijkt het daar nu nog niet op en gaat het eerder richting uitbreiding van de overhead. Maak je contractpartner bondgenoot van het probleem en kijk of er ruimte is om vooraf meer resultaatafspraken te maken. Bouw met elkaar aan de relatie, alleen dan heeft het kans van slagen. Er zijn mooie voorbeelden van gemeenten die het voortouw hebben genomen in het opstellen van uniforme contracten. Laten wij de krachten bundelen. We mogen onszelf best eens op de borst kloppen: we zijn goed op weg om kennis te ontwikkelen en te delen.

Ik wens je veel inspiratie en leesplezier toe. Heb je tips over onderwerpen of wil je zelf eens meewerken aan een artikel? Laat het weten via info@headonline.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Ellen Kalkhoven
    • 1
  1. 1.voorzittervereniging HEADAssenNederland

Personalised recommendations