Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 1, pp 1–2 | Cite as

Vertrouw niet op een p-waarde!

Redactioneel
  • 283 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.STIP (Stiphout Training In Praktijk)ZweelooNederland

Personalised recommendations