PRISMA Leefstijlinterventie ontwikkelt zich in de breedte

Samenvatting

Over het belang van een gezonde leefstijl is iedereen het eens. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen vinden het moeilijk om hun (ongezonde) leefstijl aan te passen. De leefstijlinterventie PRISMA kan daar verandering in brengen.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Suzanne Bader.

Additional information

Meer weten

Over PRISMA? Neem dan contact op via prisma@vumc.nl.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bader, S., de Groot, S. PRISMA Leefstijlinterventie ontwikkelt zich in de breedte. TPO - De Praktijk 15, 40–42 (2020). https://doi.org/10.1007/s12503-020-0254-3

Download citation