De antwoorden

Samenvatting

ANTWOORD B IS JUIST: Hoewel neuropathie en perifeer arterieel vaatlijden complicaties kunnen zijn bij respectievelijk diabetes en roken, wijzen de klachten die mevrouw Voets heeft meer op DVT vanwege het pijnlijke, rode been en het verschil in omvang. Bij neuropathie is er meestal geen verschil in kleur en omvang. Bij claudicatio intermittens is er sprake van pijn bij het lopen.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Bronnen

Author information

Affiliations

Consortia

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

De antwoorden. TPO - De Praktijk 15, 28 (2020). https://doi.org/10.1007/s12503-020-0244-5

Download citation