Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 28–31 | Cite as

Uitgelicht LESA Ondervoeding

  • Petra Dijkstra
Kennis lesa ondervoeding
  • 359 Downloads

Samenvatting

De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Ondervoeding is opgesteld door het Nederlands Huisartsengenootschap, de V&VN en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. De LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen, diëtisten en verpleegkundigen bij het vroegtijdig signaleren, diagnosticeren en verlenen van zorg aan volwassen patiënten met (risico op) ondervoeding in de eerste lijn. De LESA (2010) sluit aan bij bestaande richtlijnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Petra Dijkstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations