Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 18–21 | Cite as

Geen medisch model, maar autonomie

  • Sietsche van Gunst
Interview geen medisch model, maar autonomie

Samenvatting

Suzan Dorst werkt als praktijkverpleegkundige in woonzorgcentrum Horizon in Hoofddorp, een locatie van Stichting PCSOH. De medewerkers van dit woonzorgcentrum geloven in het bieden van individuele zorg met zoveel mogelijk autonomie voor de bewoners. Het woonzorgcentrum biedt veel verschillende vormen van zorg en wonen. Die benadering slaat aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Sietsche van Gunst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations