Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 17–17 | Cite as

Bloeddruk- en cholesterolverlagende medicatie stoppen

  • Clare Luymes
Onderzoek medicatie stoppen
  • 125 Downloads

Samenvatting

Sommige patiënten hebben zo’n laag tienjaarsrisico op ziekte en sterfte door hart- en vaatziekten dat zij volgens de huidige NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) geen medicatie zouden krijgen. Dat zij toch medicatie gebruiken, kan komen door veranderingen in hun risicoprofiel, door andere afkapwaarden in de nieuwe richtlijn of omdat bij aanvang van de behandeling het cardiovasculair risico niet is berekend.

Open image in new window

Clare Luymes Arts-in-opleiding tot huisarts en onderzoeker (aiotho)

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Wat kunnen de gevolgen zijn van het staken van bloeddruk- en cholesterolverlagende medicatie bij patiënten met een laag risico op ziekte en sterfte door hart- en vaatziekten (HVZ)? Om deze vraag te beantwoorden is het ECSTATIC- onderzoek opgezet. Clare Luymes, aiotho van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum, beschrijft de achtergrond van het het onderzoek.

Huidig beleid

De NHG-Standaard CVRM adviseert te starten met medicatie ter preventie van HVZ bij patiënten met een tienjaarsrisico op ziekte en sterfte door HVZ van > 20% en bij patiënten met een tienjaarsrisico > 10% met additionele risicofactoren. In geval van een tienjaarsrisico < 10% en bij patiënten met een tienjaarsrisico > 10% zonder additionele risicofactoren wordt geadviseerd leefstijladviezen te geven. Pogingen om medicatie te staken na een goede instelling raadt de NHG-Standaard niet aan, tenzij de indruk bestaat dat de bloeddruk tijdelijk verhoogd is.

Van de patiënten die bloeddruk- of cholesterolverlagende medicatie gebruiken als primaire preventie heeft ongeveer 60% bij herevaluatie een laag risico volgens de huidige standaard. Er is dus mogelijk sprake van overbehandeling, hetgeen kan leiden tot onnodige bijwerkingen, vermindering van kwaliteit van leven en hogere zorgkosten. Als bekend is wat de gevolgen zijn van het staken van de medicatie kunnen huisarts en patiënt deze kennis meenemen tijdens de jaarlijkse evaluatie van het medicamenteuze beleid. De NHG-Standaard kan dan aanbevelingen opnemen over preventieve cardiovasculaire medicatie voor laagrisicopatiënten.

Conclusie

Het is onduidelijk of patiënten kunnen stoppen met eerder voorgeschreven preventieve cardiovasculaire medicatie als ze een laag risico op HVZ hebben en volgens de huidige NHG-Standaard CVRM niet met medicatie hoeven starten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Clare Luymes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations