Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 14–16 | Cite as

Is het mijn hart of zijn het mijn longen?

  • Martien Vrolijk
Casus hart of longen
  • 86 Downloads

Samenvatting

De diagnostiek van hartfalen is vaak lastig als de patiënt ook COPD heeft. De klachten en symptomen van hartfalen en COPD lijken erg op elkaar. Nauwe samenwerking tussen de huisarts, longarts en cardioloog is dan ook nodig om de diagnostiek en behandeling van deze grote groep patiënten te optimaliseren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Martien Vrolijk
    • 1
  1. 1.Medisch Centrum Hoge HondDeventerThe Netherlands

Personalised recommendations