Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 11–11 | Cite as

Een stappenteller bij COPD

  • Lidewij Broekhuizen
Onderzoek een stappenteller bij COPD
  • 176 Downloads

Samenvatting

Bewegen helpt bij COPD: het vermindert klachten en verbetert de prognose. De patiënt kan bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut, maar zou een app daarvoor niet handiger zijn?

Open image in new window

Lidewij Broekhuizen Redactielid TPO De Praktijk en huisarts

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

De Europese ‘Pro-active Studiegroep’ evalueerde het gebruik van een telecoach-interventie (coaching op afstand) bij 343 patiënten met COPD uit 6 Europese landen.

Onderzoeksopzet

In een gerandomiseerde trial werden patiënten via loting ingedeeld in twee groepen: standaardzorg of telecoach. De onderzoekers volgden beide groepen twaalf weken en de gewone zorg rondom COPD ging gewoon door. In de telecoachgroep kregen patiënten een stappenteller en een smartphone met een voor dit onderzoek ontwikkelde app. Op de stappenteller konden de deelnemers hun activiteit zien. Daarnaast gaf de app dagelijks een stappendoel aan. Op basis van de voorgaande week, herzag de app op zondag de doelen. De onderzoekers en de patiënten hadden telefonisch contact over eventuele storingen. Daarnaast kregen de deelnemers in de telecoachgroep een boekje met oefeningen voor thuis, en wekelijks een sms met adviezen. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek was toename van lichamelijke activiteit, uitgedrukt in het aantal stappen per dag, gedurende twaalf weken. Daarnaast werden de ziektespecifieke gezondheidstoestand (de CCQ-vragenlijst) en de 6-minuten- looptest aan het eind van het onderzoek tussen de twee groepen vergeleken.

Resultaten

De groepen waren vergelijkbaar bij de start van het onderzoek. De gemiddelde leeftijd was 67 jaar, 64% was man en de gemiddelde FEV1 was 56% van voorspeld. Na 12 weken was de toename in het aantal stappen per dag groter in de telecoachgroep (1469 stappen meer). Ook presteerden de deelnemers in de telecoachgroep beter op de 6-minuten-looptest (gemiddeld 13,4 meter meer) en het functionele domein van de CCQ. De kwaliteit van het onderzoek is hoog (controlegroep, weinig uitval).

Wat nu?

Patiënten met COPD die met goede begeleiding een stappenteller met app gebruikten, liepen na drie maanden significant meer dan patiënten die dat niet deden. Of dit effect langer aanhoudt, is onbekend. Het lijkt daarom te vroeg om de stappenteller in de standaardzorg op te nemen. Een stappenteller (ook als app) is echter veilig en bewegen is goed voor iedereen. Mensen die een stappenteller willen gebruiken, moeten we daarom aanmoedigen.

Literatuur

  1. Demeyer H, et al. Physical activity is increased by a 12-week semiautomated telecoaching programme in patients with COPD. Thorax 30 januari 2017. www.thorax.bmj.com.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Lidewij Broekhuizen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations