Lezersforum

 • Bohn Stafleu van Loghum
Lezersforum
 • 20 Downloads

Samenvatting

Onderstaande commentaar is ingezonden op het artikel ‘Bedrijfsartsen melden handelingsverlegenheid ten aanzien van autisme’.

Commentaar

Onderstaande commentaar is ingezonden op het artikel ‘Bedrijfsartsen melden handelingsverlegenheid ten aanzien van autisme’. 1

De grootte van de onderzoeksgroep waaruit de 199 respondenten zijn gekomen is niet vermeld.

Als bedrijfsarts, NVAB-lid, heb ik die enquête per e-mail ook wel voorbij zien komen. Als de onderzoeksgroep alle leden van de NVAB (> 1600) is; dan is de respons uiteindelijk maar 10 - 15 %. Dan moet je zelfs aannemen dat het geen aselecte steekproef is. Er moet bias zijn naar bedrijfsartsen die relatief veel belangstelling voor deze problematiek hebben.

Daarmee heeft het onderzoek wel zijn waarde voor studenten om mee te spelen, hun onderzoeksvaardigheden te oefenen.

Het onderzoek heeft geen waarde als zoektocht naar de waarheid.

Jan Kees van Driel, bedrijfsarts

Literatuur

 1. 1.

  Kan CC, Miedema HS. Bedrijfsartsen melden handelingsverlegenheid ten aanzien van autisme. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2017;10:478-481.

   

Repliek

Wij danken dr. Van Driel voor zijn kritische beschouwing van de methoden van ons artikel. Zijn beschouwing sluit aan bij onze inschatting van de representativiteit van de door ons uitgevoerde enquête. Daarom hebben wij bewust gekozen voor plaatsing van dit artikel in de rubriek ‘Voor de praktijk’ in plaats van ‘Onderzoek’. Onze enquête betreft een vrij globale inventarisatie met betrekking tot de kennis en vaardigheden die bedrijfsartsen zichzelf toedichten ten aanzien van het (tijdig) herkennen van autisme en hun handelen bij mensen met autisme. Verder kwam de behoefte aan verdere bijscholing en ondersteuning op dit terrein aan bod. In de methodensectie hebben wij de procedure beschreven voor het werven van de respondenten. Wij weten niet exact hoe groot het aantal bedrijfsartsen is dat in onze mailing via het NVAB-bestand is benaderd. Dit zal in de ordegrootte liggen die u noemt. Wel wordt vermoed dat een groot aantal bedrijfsartsen, ongeacht het onderwerp, weinig tot geen aandacht besteden aan berichten die niet rechtstreeks van de eigen beroepsvereniging komen. Dat maakt de noemer van bedrijfsartsen die serieus hebben overwogen aan de enquête deel te nemen kleiner, maar nog steeds onbekend qua omvang. Het betreft dus inderdaad geen aselecte steekproef, maar dat is ons inziens bij een dergelijke inventarisatie ook niet nodig. Wanneer er een vertekening in respons zou zijn opgetreden naar bedrijfsartsen met relatief veel belangstelling voor deze problematiek, mogelijk resulterend in meer studie en kennis op dit terrein, dan is te veronderstellen dat de kennis en vaardigheden van non-respondenten op een nog lager niveau ligt. De werkgroep arbeidsparticipatie van de academische werkplaats Samen Doen had als doel voor deze enquête, om beter te kunnen inschatten of het entameren van activiteiten gericht op de ondersteuning bij diagnostiek, interventies en nascholing op dit terrein en op de ondersteuning van mensen met autisme bij het vinden en behouden van werk zinvol zouden zijn. Onze conclusie is dat dit soort activiteiten zeker zullen voorzien in een aanzienlijke behoefte.

Harald Miedema

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

 • Bohn Stafleu van Loghum
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations